Търся мед. сестра - търсене свободни работни места и продължават при поискване

  • >> Следващото

15
Търся мед. сестра

Търся мед. сестра

www.olx.bg

Търся мед. сестра гр. Варна, Владислав Варненчик днес Постоянна

28.03|20:30

9
Медицинска сестра

Медицинска сестра

bazar.bg

Медицинска сестра Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 150 лв Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Длъжност : Д Л Ъ Ж Н О С Т Н А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Длъжност : Медицинска сестра Код по НКПД : 2221 6001 І. МЯСТО В СТРУКТУРАТА Структурно звено : Група в Детската ясла ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Основна функция на длъжността: Полага грижи при отглеждането и възпитанието на деца до 3 годишна възраст. Основни трудови задължения : 1. Приема новопостъпилите деца и запознава родителите с Правилника за вътрешния ред и режима на децата. 2. Провежда ежедневен филтър на децата термометрия, оглед на кожа и лигавици, проверка за главови въшки/. 3. Провежда организирани занимания на децата в групата по писмени и устни указания на педагога на яслата. 4. Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ. При всяко остро заболяване или злополука незабавно уведомява директора на детската ясла, родителите и личния лекар на детето. 5. Взема под личен патронаж новопостъпилите деца и съобразява режима, заниманията и грижите през периода на адаптация, като прилага индивидуален подход към всяко дете. 6. Предава децата на родителите, като ги уведомява за здравословното им състояние и поведение. 7. Приема и разпределя храната, като спазва количеството на отделните порции и следи за апетита на децата. Подпомага тези деца, които не могат да се хранят сами. 8. Осигурява редовно течности и проследява уринирането и дефекирането на децата. Поставя и вдига от сън децата, като преоблича изпотените. 9. Активно участва в провеждането на комплексната Програма за промоция на детското здраве в яслена възраст. 10. Извършва антропометрични измервания на децата. 11. Взема материали за микробиологичен и паразитологичен анализ и следи за получаване на резултатите. 12. Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар. 13. Ежедневно при хубаво време извежда децата на разходка, като не допуска консумирането на диворастящи гъби и неизвестни плодове от различни растения. 14. Стои неотклонно в групата, а при необходимост от отлъчване осигурява присъствието на друг възрастен при децата и иска разрешение от директора на яслата. Не напуска работното си място преди да предаде децата на медицинската сестра, която я заменя. 15. Контролира работата на детегледачката и следи за спазване на хигиенния режим в помещенията. 16. Контролира спазването на изискванията към факторите на средата. 17. Един път седмично измива и дезинфекцира играчките на децата. 18. Спазва Правилника за вътрешния ред, санитарно хигиенните изисквания и всички вътрешни нормативни актове, издадени от работодателя. 19. Води изискващата се документация : · Рапорт на групата · Ведомост за присъствието на децата · Журнал за заразни заболявания · Журнал за контактни на заразни заболявания · Здравна карта на детето · Тетрадка за педагогически указания · Работи с компютър с програмен продукт „ Сладко бебе“. Основни отговорности : Отговаря за цялостната дейност в групата, в която работи. Отговаря за живота, здравето и възпитанието на децата. Отговаря за храненето на децата. Носи отговорност за точното и в срок изпълнение на поставените задачи от директора на яслата и педагога. Медицинската сестра, на която стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжна незабавно да уведоми директора на Детска ясла № 55, Дирекция „Социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерство на вътрешните работи. Същото задължение има лицето, на което това е станало известно във връзка с упражняваната професия или дейност, дори и ако е обвързано с професионална тайна. ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ Организационна подчиненост на длъжността : Длъжността е пряко подчинена на директор ясла. Взаимодействие с други звена и длъжности : При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с всички длъжности в детската ясла. ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА Специфични условия на труд : Работи с деца в ранна детска възраст. Работно облекло и лични предпазни средства : Ползва работно облекло. Режим на труд и почивка : Работи по график, изготвен от директора на яслата, I- ва смяна от 7.00 часа до 14.00 часа, с почивка от 9.45 часа до 10.00 часа, II- ра смяна от 12.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 13.45 часа до 14.00 часа, целодневно дежурство от 7.00 часа до 19.00 часа, с почивка от 14.00 часа до 15.00 часа. V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА Формиране на основната работна заплата : Съгласно вътрешните правила за работната заплата и уговореното в индивидуалния трудов договор. Допълнителни възнаграждения : Съгласно вътрешните правила и договореното в индивидуалния и колективния трудов договор. VІ. ТРУДОВИ СТАНДАРТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА Специални изисквания и правоспособност : Диплома за завършено медицинско образование с правоспособност - медицинска сестра или акушерка. VII. ПРАВА 1.Произтичат от Кодекса на труда, Наредба №26 и Закона за закрила на детето. 2. Има право да дава предложения за внедряване на новости. 3.Има право да повишава професионалната си квалификация и образование. VІIІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Образование : Степен „специалист”, висше образование - образователно квалификационна степен „бакалавър” Професионален опит : Не се изисква. Специални знания и умения : Нормативни актове за санитарно хигиенните изисквания. Имунизационен календар на Р. България. Нормативни актове, свързани с държавните стандарти по извършване на медицинска дейност. Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в детско заведение. Личностни изисквания : Комуникативност Тактичност Умения за работа в екип, с деца и родители Да разбира детската психика и поведение Отговорност Лоялност Дисциплинираност

14.01|10:45

2
Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет

Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет

bazar.bg

Медицинска сестра ДГ № 28 Пролет Медицински работници › Медицински сестри и санитари 950 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 28 ,, Пролет’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения:-При... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 28 ,, Пролет’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Наблюдава здравословното състояние на децата; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 21.12.2020 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

15.12|16:48

5
Търси медицинска сестра

Търси медицинска сестра

www.alo.bg

Търси медицинска сестра Месторабота гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност : Медицински сестри и акушерки Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Здраве, спорт, Медицина, Фармация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността: 2221-6001 - Медицинска сестра Основни отговорности: Осъще..

11.12|00:08

5
Медицинска сестра, почасово

Медицинска сестра, почасово

bazar.bg

Медицинска сестра, почасово Медицински работници › Медицински сестри и санитари 650 лв За нуждите на частна детска градина кв.”Манастирски ливади - запад” търсим да назначим медицинскa сестрa (работата е подходяща и за пенсионер и студенти по медицина) на 4 часа работно време от 8.00 до... гр. София днес Наблюдавай За нуждите на частна детска градина кв.”Манастирски ливади - запад” търсим да назначим медицинскa сестрa (работата е подходяща и за пенсионер и студенти по медицина) на 4 часа работно време от 8.00 до 12.30ч. или на 6 часа работно време от 8:00 до 14:00ч. Изисквания към длъжността: Професионален опит: задължителен; Умение и желание за работа с деца на възраст от 2 до 7 години; Да познава действащите нормативни документи на МЗ, РИОКОЗ, касаещи правилното развитие и здравето на децата; Добра комуникативност и умения за работа в екип; Отговорност към работата. Отговорности: - провежда сутрешен филтър на децата; - отглеждане на децата, спазване на дневния режим, личната хигиена на децата, храненето, обличането; - водене на мед.документация; - контролира санитарно-хигиенното състояние на групата, следи и спазва всички правила на личната хигиена и хигиената по обслужване на децата. Ние предлагаме: - работа с малки групи; - добри условия на труд; - позитивна и приятна работна среда. С предимство са кандидатите с опит. Работата е подходяща и за пенсионери. При проявен интерес моля, изпратете CV и актуална снимка

24.09|15:37

13
Медицинска сестра с опит

Медицинска сестра с опит

www.olx.bg

Медицинска сестра с опит гр. Варна, Гранд Мол Варна днес

12.01|18:13

7
Търси се Медицинска сестра

Търси се Медицинска сестра

www.olx.bg

Търси се Медицинска сестра гр. София, 7-ми 11-ти километър днес

14.02|23:53

1
Търсим стоматологична мед сестра

Търсим стоматологична мед сестра

www.olx.bg

Търсим стоматологична мед сестра гр. София, Обеля 2 днес

02.12|11:51

5
Медицинска сестра в яслена група

Медицинска сестра в яслена група

bazar.bg

Медицинска сестра в яслена група Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 070 лв Грижа и възпитание на деца от 1 до 3 гдишна възраст гр. София днес Наблюдавай Грижа и възпитание на деца от 1 до 3 гдишна възраст

10.11|14:34

12
медицинска сестра за гледане на възрастен

медицинска сестра за гледане на възрастен

bazar.bg

медицинска сестра за гледане на възрастен Работа › Болногледачи и социални работници Медицинска сестра (пенсионер), с дългогодишен опит в чужбина и референции от работодателите, владееща немски и италиански език, предлага грижите си за гледане на възрастен, както по часово, така и 24 ... гр. София, Център днес Наблюдавай Медицинска сестра (пенсионер), с дългогодишен опит в чужбина и референции от работодателите, владееща немски и италиански език, предлага грижите си за гледане на възрастен, както по часово, така и 24 часа. Свободна от септември месец 2020 г.

28.07|11:14

0
Медицинска сестра – заОУ Васил Априлов

Медицинска сестра – заОУ Васил Априлов

bazar.bg

Медицинска сестра – за ОУ Васил Априлов Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения:- Наблюдава ... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за ОУ ,,Васил Априлов’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения: - Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи); - Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение; - Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 26.01.2021 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

18.01|15:50

0
търси медицинска сестра и санитарка

търси медицинска сестра и санитарка

www.alo.bg

търси медицинска сестра и санитарка Месторабота Център, гр. София, обл. София Длъжност : медицинска сестра и санитарка поликлиника Фирма Трудов договор Медицина, Фармация, Друг София, поликлиника търси медицинска сестра, висше образование, РВ - 8 часа, РЗ - 900 лв., санитарка, може пенсионерка, РВ - 4 часа, РЗ - 450 лв.

06.04|17:50

1
Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово

Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово

www.alo.bg

Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа с. Ягодово обява за работа в Ягодово, Ягодово Длъжност : Работа като Медицинска Сестра Дом за Стари Хора Феде Ин Мария Фирма Трудов договор Медицина, Фармация Подходяща за пенсионери Дом за Стари Хора търси да назначи Медицинска Сестра на 4, 6 или 8 часа /може и пенсионерка/. Дневна смяна само. Отговорносите включват

21.02|03:23

9
Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче

Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче

bazar.bg

Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 Звънче Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 „Звънче“ Детска ясла №14 „Звънче“ търси да назначи две медицински сестри по заместване на пълен работен ден (8 часа дневно - от ... гр. Варна днес Наблюдавай Медицинска сестра – за Детска ясла № 14 „Звънче“ Детска ясла №14 „Звънче“ търси да назначи две медицински сестри по заместване на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър -Дневно наблюдение и грижи за децата до 3 годишна възраст -Водене на документацията Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра/акушерка; 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж; 4. Здравна книжка. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават на ул. „Рила“№2 не по-късно от 15.01.2021г. Телефон за контакт: 052/820 765; 0887 655 527 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Детска ясла №14 „Звънче“ се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

05.01|11:22

2
Медицинска сестра – за Детска градина№ 11Незабравка

Медицинска сестра – за Детска градина№ 11Незабравка

bazar.bg

Медицинска сестра – за Детска градина № 11 Незабравка Медицински работници › Медицински сестри и санитари 990 лв Медицинска сестра – за Детска градина Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 11 ,, Незабравка’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 ча... гр. Варна днес Наблюдавай Медицинска сестра – за Детска градина Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи за ДГ № 11 ,, Незабравка’’ медицинска сестра на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) . Основни задължения: -Прием на деца филтър; -Наблюдава здравословното състояние на децата; -Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 12.02.2021 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

03.02|17:09

2
Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия

Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия

bazar.bg

Медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия Медицински работници › Медицински сестри и санитари УМБАЛ ” Св. Екатерина” ЕАД обявява свободна позиция за длъжността медицинскасестра в Отделение по съдова хирургия. Отделението се намира на територията на НКБ.Изискванията към кандидата са:- умение за... гр. София днес Наблюдавай УМБАЛ ” Св. Екатерина” ЕАД обявява свободна позиция за длъжността медицинска сестра в Отделение по съдова хирургия. Отделението се намира на територията на НКБ. Изискванията към кандидата са: - умение за работа в екип, комуникативност, организираност, координиране на дейности - дискретност, инициативност, лоялност Ние предлагаме: - работа в динамична работна среда - възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения и усърдие; - пълно осигуряване върху трудовите възнаграждения - ваучери за храна ежемесечно по 60.00 лева

30.10|14:34

3
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА

bazar.bg

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА Медицински работници › Медицински сестри и санитари 1 150 лв ЧДГ "Бръмбазък" търси да наеме медицинска сестра за своята яслена група с работно време от 8 до 14 ч.В нашата градина децата се гледат с много внимание и любов, стараем се наистина да ги посрещаме и и... гр. София днес Наблюдавай ЧДГ "Бръмбазък" търси да наеме медицинска сестра за своята яслена група с работно време от 8 до 14 ч. В нашата градина децата се гледат с много внимание и любов, стараем се наистина да ги посрещаме и изпращаме усмихнати, отделяме част от себе си за всяко едно от тях. Tова са малки същества, които сега навлизат в света и 6 часа на ден вие ще сте важна част от тяхната вселена. Ако обичате дечица и сте готови да се грижите за около 20 малчугана на около 2/3годишна възраст, заедно с екип от учители и помощник възпитатели, ще се радваме да се запознаем и да станете част от нашия екип! Ако нямате опит в дейността, не се притеснявайте, ние ще ви обучим, за нас е важно да имате подходящо образование за дейността и желание за работа в екип ! Изпратете ни CV и ние ще се свържем с вас за да уговорим ден за интервю. Предлагаме ви: - Млад и енергичен екип - Постоянен дългосрочен ангажимент - Добро стартиращо възнаграждение с възможност за повишение след показване на постигнати резултати До скоро!

10.03|14:03

0
Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I

Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I

bazar.bg

Медицинска сестра за Първо ОУ Свети Княз Борис I Медицински работници › Медицински сестри и санитари 950 лв Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за Първо ОУ,,Свети Княз Борис I’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения... гр. Варна днес Наблюдавай Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна търси да назначи медицинска сестра за Първо ОУ,,Свети Княз Борис I’’ на пълен работен ден (8 часа дневно - от понеделник до петък) Основни задължения: - Наблюдава здравословното състояние на учениците, като лично информира директора на училището за възникнали проблеми (според възложените от лекаря в здравния кабинет задачи); - Контролира или извършва качествено сутрешно медицинско наблюдение; - Водене на документацията. Начална основна месечна заплата 990.00 лева, за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % /един процентвърху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит. Необходими документи: 1.Автобиография - CV; 2.Копие от диплома за завършено образование, Специалност медицинска сестра. 3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. Ако това предложение представлява интерес за Вас, необходимите документи се подават в деловодството на Община Варна бул. ,,Осми приморски полк’’ № 43 не по-късно от 21.12.2020 г. Заявление за кандидатстване за работа може да получите в деловодството на Община Варна или да я изтеглите от официалният сайт на Община Варна, Дирекции и дейности, Здравеопазване. Телефон за контакт:052/820-516 Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени за интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор. Филиал ,,Детски ясли’’- Община Варна се задължава да ги пази и да не ги предоставя на трети лица.

15.12|16:48

0
Поредната сестра от Синдиката на българските медицински специалисти, която уволняват. Веселина Ганчева пред ФАКТИ

Поредната сестра от Синдиката на българските медицински специалисти, която уволняват. Веселина Ганчева пред ФАКТИ

bazar.bg

Поредната сестра от Синдиката на българските медицински специалисти, която уволняват. Веселина Ганчева пред ФАКТИ преди 50 минути Свързани новини Преговорите за кабинет продължават с тема "Здравеопазване" (ВИДЕО) 24 Ноември, 2021 11:09 Главната сестра на белодробната болница "Света София" в столицата, е уволнена по време на болничен 22 Ноември, 2021 16:37 Веселина Ганчева, СБМС пред ФАКТИ: Трябваше да се отварят Covid отделения навсякъде, ние умирахме от изтощение 19 Февруари, 2021 15:10 С писмо, изпратено по куриер, на 8 ноември 2021 година е била освободена главната медицинска сестра на Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” Веселина Ганчева. По куриер, защото в момента на освобождаването си Ганчева била в болничен. Освободена е след многократни сигнали от нейна страна към институциите за неправомерности, извършвани в болницата, ръководена от Любчо Пенев. Мотивът е изтекъл договор. Освободена е и в момент, в който медицинските работници изнемогват под напъните на поредната вълна от COVID-19, а броят на специалистите видимо не достига. Освен медицински специалист, Веселина Ганчева е още член на Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС). След Мая Илиева, Бойка Анастасова, Надежда Маргенова, Елена Якшева, Веселина Ганчева е петият медицински специалист, който бива освободен от работа само за периода от създаването на синдиката - 2019 година, досега. “Аз съм поредният човек от управлението на Синдиката на българските медицински специалисти, когото уволняват. Това е съвсем тенденциозно. На никого не му е приятно някой непрекъснато да му посочва грешките, при положение, че 30 години е изпълнителен директор и е свикнал да държи в страх и подчинение всички работещи в лечебното заведение. В МБАЛЛББ “Света София” редът е “аз казах” и “каквото реши г-н Пенев”. Нямаш думата - каквото и да предложиш, дори и да опиташ да разговаряш, не биваш чут. Затова се принудих да започна да пиша към институциите”, разказа медицинският специалист пред ФАКТИ. Сестра Ганчева посочи още къде е коренът на проблемите с директора на болницата: “Първата ми битка беше през 2019 година. Тогава в реанимацията на болницата бяха останали трима души, които караха денонощни дежурства и не излизаха от болницата. Едната от колегите беше на 74 години, накрая вече спеше права. Предложих или да се вдигнат заплатите, за да намерим още хора, които да запълнят липсите, или да закрием хирургията, защото хирургията и реанимацията са свързани - няма ли реанимация, хирургията не може да работи. Настана голям вой, принудих се да започна да пиша до институциите. Тогава г-н Пенев ми даде една заповед, в която трябваше да изпълнявам ролята и на старша сестра, и на главна сестра, и на редова сестра. Поисках да ми направят длъжностна характеристика, трима лекари се събраха и я направиха. Последва ново писмо от мен, че не мога да изпълня тази длъжностна характеристика с четири човека, при положение, че по стандарт в реанимацията трябва да има непрекъснато 24-часово наблюдение от специализиран екип. Няма как екип от четири човека, единият от които е жена на 74 години, да отговаря за пациентите. Това вреди и на пациентите, и на работещите. Отказах да работя по този начин. Не ме послушаха, аз продължих да пиша до институциите, включително до министъра на здравеопазването - тогава Кирил Ананиев. Когато казах, че ще обявя и пред медиите, вече се събра Бордът на директорите. Говориха - никой друг не присъства на техните разговори, не разбрахме какво са говорили, но получих обаждане от директора, каза: “Ганчева, заповедта е отменена”. След 10 минути ми се обади г-н Ананиев, също каза, че заповедта е отменена. Става дума за заповедта, с която на мен ми беше наредено да извършвам три работни длъжности. Проблемът обаче изобщо не беше решен - в реанимацията продължаваха да работят три сестри. Казах им го. Това не е нормално. Бях писала и до парламентарната Комисия по здравеопазване. Оттам изискаха министърът да даде обяснение какво се случва с нашата реанимация. Стигнахме до Народното събрание”. След тези събития Веселина Ганчева преминава към COVID отделението на болницата, където работи една година. “Там непрекъснато се борихме срещу това, че нямаме например защитни средства. В края на миналата година поради липса на персонал затвориха две отделения - туберкулозната клиника и COVID отделението. По никакъв начин ръководството не се опита да задържи хората, които малко по малко започнаха да си тръгват”, каза още тя. Уволнението на медицинския специалист идва на фона на четвъртата вълна от COVID-19. “Естествено, че това не е адекватно. В рамките на две години над 50% от персонала напусна”, посочи тя. Веселина Ганчева постъпва в Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести “Света София” преди малко повече от три години. Започва работа като главна сестра, като първоначално е назначена до обявяване на конкурс. Конкурсът се провежда след няколко месеца и сестрата го печели. Длъжността ѝ е мандатна - със срок от три години. “Откакто съм там, скачам за всичко. Това уволнение не е нещо неочаквано, просто не очаквах да го направят по този начин. Предполагах, че когато обявят нов конкурс - тъй като длъжността е мандатна със срок от три години, просто ще кажат, че не съм се справила или нещо друго. Обикновено, когато мандатът изтече, главната сестра е оставена да работи до провеждането на конкурс, тя се явява и ако спечели - остава, ако не спечели - остава като редова сестра”, посочи Ганчева. “Ще съдя г-н Пенев за неправомерно уволнение, и то не за друго, а за да покажа на колегите, че не е толкова страшно да се опълчиш на един ръководител. Крайно време е тази огромна мандатност - 30 години, на самозабравилите се директори на болници, просто да се отмени. Синдикатът на българските медицински специалисти ще подаде и съдебен иск към Комисия за защита от дискриминация. Във Варна две наши колежки бяха неправомерно лишени от допълнителни средства, подадохме иск към Комисията и спечелихме тези дела. Мая Илиева също продължава да води своето дело”, категорична беше сестра Ганчева. Според нея никой не може да постигне сам промяната в отношението към медицинските специалисти. “Нужна е политическа воля от всички партии и звена. Никой не може сам да промени системата. Вчера имаше преговори за съставяне на правителство и дискусия относно здравеопазването. Да, БСП държат болниците да не са търговски дружества, но никой не предлага реален проект как да се случи. Докато се вземе решение в полза на сестрите, те просто ще изчезнат” “Хората или не си дават сметка защо смъртността е толкова висока, или просто си затварят очите. Според официалната статистика и изчисления на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, една сестра, за да има качествено обгрижване на пациентите, трябва да отговаря най-много за пет човека. Една сестра се грижи за от 30 до 50 човека едновременно. Има и по-тежки случаи - една сестра работи в няколко отделения. Да не говорим, че през нощта работи сама - без санитар. Да не говорим, че събота и неделя колеги от провинцията ни разказват как нямат лекар - викат лекаря по телефона при спешен случай. Това е картината и тя трябва да се промени”, завърши Веселина Ганчева от Синдиката на българските медицински специалисти.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.8 от 12 гласа.

25.11|18:10

43
Търся маникюристка

Търся маникюристка

www.olx.bg

Търся маникюристка гр. София, Гео Милев днес Допълнителна информация търсим Маникюристка за работа в дългосрочен план. Салонът се намира на комуникативна локация с голям пътникопоток в непосредствена близост до парк Гео Милев. гр. София ж.к. Ге...

15.02|14:02

4
Търся маникюриска

Търся маникюриска

www.olx.bg

Търся маникюриска гр. София, Хаджи Димитър днес Разработен салон в Младост 1, търси своята колежка. Работното място се дава под наем. За повече информация се обадете.

06.02|21:08

9
Търся автомонтьор

Търся автомонтьор

www.olx.bg

Търся автомонтьор от 1500 лв. до 2500 лв. гр. София, Сухата река вчера Постоянна от 1500 лв.до 2500 лв.: Търся автомеханик/автомонтьор за автосервиз в София, кв. Сухата река. Автосервиза се занимава с ремонт и обслужване на леки автомобили, бусове и джипове. Приоритет са леки ремонти и обслужване. Избягв...

07.02|01:35

52
Търся болногледачка

Търся болногледачка

www.olx.bg

Търся болногледачка гр. Пловдив, Мараша днес Търся жена за гледане на възрастен мъж почасово . За повече информация 0884582607

07.02|13:00

63
Търся шофьор с кат Б

Търся шофьор с кат Б

lot.bg

Търся шофьор с кат Б гр. Плевен 1 120 лв. Предлагам работа във .. гр. Радомир Прави доставка на стока в Плевен

03.09|17:45

1
Търся нож Бурмалия

Търся нож Бурмалия

www.olx.bg

Търся нож Бурмалия гр. Търговище, Запад 1 днес

02.02|12:39

5
Търся счетоводител

Търся счетоводител

www.olx.bg

Търся счетоводител гр. Варна, Център днес Постоянна Фирма "Строй Делукс" ЕООД търси да назначи счетоводител, осигуровки, гъвкаво работно време, възможност за работа от дома.

17.02|10:29

4
Търсямасажистка

Търсямасажистка

bazar.bg

Търся масажистка Фризьори, козметици › Масажистки 1 350 лв Търс готина масажистка за студио в бургас и слънчев бряг започване веднага Може и без Опит заплащтане ден или седмица както прецените при нужда осигорявам настаняване в квартира или пътни разходи с... гр. Бургас, Меден рудник - зона А днес Наблюдавай Търс готина масажистка за студио в бургас и слънчев бряг започване веднага Може и без Опит заплащтане ден или седмица както прецените при нужда осигорявам настаняване в квартира или пътни разходи според човека добри условия моля сериозни обаждания Нула Осем Девет Две Нула Три Пет Нула Девет Осем по всяко време

27.02|13:13

17
Търся работа без ТД

Търся работа без ТД

www.olx.bg

Търся работа без ТД гр. Перник, Изток днес Търся работа без Трудов договор по възможност от 8:30 до 16:00 от понеделник до петък. На 36 г. съм.

29.02|17:12

6
Търся Шофьор с ВЕ

Търся Шофьор с ВЕ

www.olx.bg

Търся Шофьор с В +Е от 1500 лв. до 2000 лв. гр. Пещера днес Постоянна от 1500 лв.до 2000 лв.: Търся шофьор Б+Е за работа между България и Германия. Заплащането е добро и може всяка седмица

08.03|09:19

2
Търся си работници

Търся си работници

www.alo.bg

Търся си работници Овча Купел, гр. София, обл. София Длъжност : Работник Ритъм груп Физическо лице Друг вид взаимоотношение Друг Търся работници за автомивка в гр, София кв, Овча купел, На пълен работен ден. За повече информация се обадете. Моля само за сериозни обаждания

09.03|00:05

29
Търся багерист JSB

Търся багерист JSB

bazar.bg

Търся багерист JSB Шофьори › Други Търся багерист за комбиниран багер JSB гр. София днес Наблюдавай Търся багерист за комбиниран багер JSB

16.03|08:11

3
Търся си работа в Тв

Търся си работа в Тв

www.olx.bg

Търся си работа в Тв гр. София, Слатина днес Постоянна Здравей млад мъж на 22 от София си търси работа в TV. Имам стедно правилна Дикция. Тел 0877256947

17.03|17:49

2
Търся дистрибутори

Търся дистрибутори

bazar.bg

Търся дистрибутори Работа › Търговски представители и дистрибуция Търся сериозни хора за работа в голяма козметична компания!

26.03|15:48

10
Търся шпакловчици

Търся шпакловчици

www.olx.bg

Търся шпакловчици от 1000 лв. до 2000 лв. гр. София, в.з. Малинова долина днес Временна/сезонна от 1000 лв.до 2000 лв.: Търся два или трима майстори които да могат да шпакловата и боядисват за град Несебър работата е не повече от 5-6 дни осигурена квартира за повече информация на посочвния телефон

31.03|19:01

6
Търся общ работник

Търся общ работник

www.alo.bg

Търся общ работник Месторабота Младост 4, гр. София, обл. София Длъжност : Общ работник Хриси Строй 2020 ЕООД Фирма Граждански договор Строителство, Архитектура

17.04|22:57

4
търся сервитьор/ка

търся сервитьор/ка

www.alo.bg

търся сервитьор/ка Месторабота Люлин 3, гр. София, обл. София Длъжност : сервитьор/ка Кръчма ”Чардака” Фирма Трудов договор Ресторантьорство, Заведения Кръчма ”Чардака”-Люлин -3, търси сервитьор, сервитьорка, постоянна работа, трудов договор, работи се 2 на 2 или на смени

29.04|21:36

7
търся хигиенистка

търся хигиенистка

www.alo.bg

търся хигиенистка Месторабота Възраждане, гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност : хигиенистка Сириус Фирма Трудов договор Хигиена Търся хигиенистка за работа в голям спортен магазин в ж.к. Изгрев. Работи се по график- някой дни сутрин, други следобед, три часа дневно, пет дни седмично, заплата 275 лв. чисто. Трудов договор и оси..

26.10|20:37

8
Търся майстор ВиК

Търся майстор ВиК

www.olx.bg

Търся майстор ВиК гр. София, Малинова долина днес

07.01|12:29

12
Търся шофьор за бус 3. 5т.

Търся шофьор за бус 3. 5т.

www.olx.bg

Търся шофьор за бус 3.5т. от 1000 лв. до 1500 лв. гр. Банкя днес Постоянна

04.09|23:51

1
Търся сервитьорка

Търся сервитьорка

www.olx.bg

Търся сервитьорка 900 лв. с. Царацово днес Постоянна 900 лв.: Търся момичета за работа в ресторант-пицария MODERA.твърда заплата,начална 900 лв и нагоре според работника.бакшиш и транспорта са от нас.плащаме на седмица.за въпроси моля позвънете.

22.05|14:18

1
Търся служител/ка

Търся служител/ка

www.olx.bg

Търся служител/ка гр. Дряново днес Търся служител/ка за детски кът в град Дряново. Моля само сериозни хора над 17г. да се вързват с мен

25.05|20:25

2
Търся маникюристка.

Търся маникюристка.

www.olx.bg

Търся маникюристка . гр. Черноморец днес Постоянна Салон за красота Gery търси маникюристка. Предлагам изцяло оборудвано работно място за маникюр и педикюр, заплащане - 50% от оборота, 2 почивни дни , трудов договор. За повече информация пишете или...

26.05|22:28

7
Търся електротехник

Търся електротехник

bazar.bg

Търся електротехник Строителство › Майстори Търся електротехник, за инсталация на апартамент.

21.12|10:20

3
Търся електротехници

Търся електротехници

www.olx.bg

Търся електротехници от 1400 лв. до 1800 лв. гр. София, Дружба 2 днес

27.08|12:38

4
Търся камериерката

Търся камериерката

www.olx.bg

Търся камериерката к.к. Св.Св. Константин и Елена днес Целогодишен договор. Почистване на къща.

10.07|19:35

20
Търся зидаромазач!

Търся зидаромазач!

www.olx.bg

Търся зидаромазач! от 90 лв. до 100 лв. гр. Плевен, Широк център днес Временна/сезонна от 90 лв.до 100 лв.: Търся зидаромазач за работа за два месеца. Заплащане - 100 лв на ден.

14.07|10:39

5
Търся сервитьорки

Търся сервитьорки

www.olx.bg

Търся сервитьорки от 600 лв. до 800 лв. гр. Варна, Колхозен пазар днес Постоянна от 600 лв.до 800 лв.: Механа “Бай Денчо” в гр. Варна търси усмихнати и комуникативни сервитьорки. На пълен работен ден ,За предпочитане с опит. За заплащане и друга информация, обадете се на 088 5560610

20.07|12:19

8
Търся шофьориC E

Търся шофьориC E

www.olx.bg

Търся шофьори C+E от 2000 лв. до 3500 лв. гр. София, Зона Б-5 днес Постоянна

12.03|11:05

2
Търся сервитьор/ ка

Търся сервитьор/ ка

www.olx.bg

Търся сервитьорка от 600 лв. до 800 лв. гр. Русе, в.з. Кръста днес Постоянна от 600 лв.до 800 лв.: Търся готвач с опит за ресторант Тел.за връзка 0884565059

26.07|12:44

4
Търся 2-ма работници

Търся 2-ма работници

www.olx.bg

Търся 2-ма работници гр. Варна, Автогара днес Временна/сезонна Търся 2-ма за работа. Физически здрави, работа с камък. Плащам 40 лв на човек/ден, работа за 2 дни.

26.07|19:21
  • >> Следващото