Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги - търсене свободни работни места и продължават при поискване

  • >> Следващото

1
Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

bazar.bg

Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги Работа › Мениджъри и експерти 1 700 лв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъче... гр. София днес Наблюдавай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” № 20, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност държавни служители и Заповед № РД-01-19/26.01.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. Да се обяви конкурс за длъжността Началник на отделСевероизточен“, дирекцияКонтрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“; ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Началник на отдел: 1. Минимални: · степен на образование - магистър · професионален опит - 4 години и/или III младши ранг 2. Допълнителни: · Управленска компетентност; · Комуникативна компетентност; · Ориентация към резултати; · Работа в екип; · Фокус към клиента /вътрешен и външен/; · Професионална компетентност; · Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; · гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; · гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Началник на отдел“. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 3.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за качеството на социалните услуги, на адрес: гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” 20, стая №112 или може да се подават по електронен път на e-mail: aksu@aksu.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документи е до 05.02.2021 г. вкл. VІ. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Диана Георгиева – Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“. VII. Основна цел на длъжността Планира, организира, координира, контролира и ръководи цялостната дейност на инспекторите в отдела, свързана с контрола и мониторинга на предоставянето на социални услуги. VIII.Области на дейност · Административна - планиране, организиране, координиране и ръководство на дейността на отдела към дирекция КМЛСУ. · Контролна – контролиране дейността на инспекторите в отдела; контролиране и мониториране на предоставянето на социалните услуги, в т.ч. стандартите за качество на социалните услуги, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги и отчетността на доставчиците и общините по изготвените годишни отчети и анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги. Минимален размер на основната заплата 850 лв.

26.01|14:08

0
Началник на отдел Южен централен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

Началник на отдел Южен централен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

bazar.bg

Началник на отдел Южен централен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги Работа › Мениджъри и експерти 1 700 лв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъчеза... гр. София днес Наблюдавай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” № 20, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност държавни служители и Заповед № РД-01-19/26.01.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. Да се обяви конкурс за длъжността Началник на отдел „Южен централен“, дирекцияКонтрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“. ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Началник на отдел: 1. Минимални: · степен на образование - магистър · професионален опит - 4 години и/или III младши ранг 2. Допълнителни: · Управленска компетентност; · Комуникативна компетентност; · Ориентация към резултати; · Работа в екип; · Фокус към клиента /вътрешен и външен/; · Професионална компетентност; · Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; · гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; · гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Началник на отдел“. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 3.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за качеството на социалните услуги, на адрес: гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” 20, стая №112 или може да се подават по електронен път на e-mail: aksu@aksu.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документи е до 05.02.2021 г. вкл. VІ. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Диана Георгиева – Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“. VII. Основна цел на длъжността Планира, организира, координира, контролира и ръководи цялостната дейност на инспекторите в отдела, свързана с контрола и мониторинга на предоставянето на социални услуги. VIII.Области на дейност · Административна - планиране, организиране, координиране и ръководство на дейността на отдела към дирекция КМЛСУ. · Контролна – контролиране дейността на инспекторите в отдела; контролиране и мониториране на предоставянето на социалните услуги, в т.ч. стандартите за качество на социалните услуги, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги и отчетността на доставчиците и общините по изготвените годишни отчети и анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги. Минимален размер на основната заплата 850 лв.

26.01|14:08

0
Инспектор в дирекция Обществено здраве, отдел Държавен здравен контрол

Инспектор в дирекция Обществено здраве, отдел Държавен здравен контрол

bazar.bg

Инспектор в дирекция Обществено здраве, отдел Държавен здравен контрол Работа › Мениджъри и експерти 1 110 лв 1. Отговорности по извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство. 1.1. Контролна дейност: В обекти с обществено предназначени... гр. Монтана днес Наблюдавай 1. Отговорности по извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство. 1.1. Контролна дейност: В обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човек, фактори на жизнената среда на територията на област Монтана. 1.2. Оперативна дейност: · Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето; 1.3. Административно-наказателна дейност: · издаване на предписания; · съставяне на актове за административни нарушения; · предложения до директора на РЗИ за издаване на заповеди за спиране на обекти или определени дейности в тях. 1.4. Участие в Национални и регионални програми в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето, организирани от МЗ.Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, център за административно обслужване.Срок за подаване на документи: от 22.06.2020 г. до 01.07.2020 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

19.06|14:52

0
Началник отдел Икономика, развитие и туризъм

Началник отдел Икономика, развитие и туризъм

bazar.bg

Началник отдел Икономика, развитие и туризъм Работа › Мениджъри и експерти 990 лв ОБЯВЛЕНИЕза провеждане на конкурс за назначаване на държавен служителОбщина Девин, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Дружба” №1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. ... гр. Девин, Смолян днес Наблюдавай ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Община Девин, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. „Дружба” №1, тел. 03041/21 74, факс 03041/26 61, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-09-60 от 15.02.2021 г. на кмета на община Девин обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: 1. Конкурсът се обявява за длъжността началник на отдел „Икономика, развитие и туризъм” в Общинска администрация – Девин. 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: • образование – висше; • степен на образование – бакалавър; • минимален ранг – ІІІ младши; • минимален професионален опит – 4 години; • компютърна грамотност. 3. Начин на провеждане на конкурс: Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез: решаване на тест и интервю. 4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: Заявление по образец – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което прилагат: • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. • Копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг. • Копия от други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. 5. Място и срок за подаване на документи за участие: Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 ч. на 01.03.2021 г., в Общинска администрация – Девин, на адрес: гр. Девин, ул. „Дружба”, № 1, лично от кандидата или чрез пълномощник. Документите може да се подават по електронен път на електронната поща на община Девин: obshtina@devin.bg, като в този случай заявлението (Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от НПКПМДС) и декларацията (по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС) следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Документи, постъпили след обявените срокове се връщат на кандидатите и същите не се допуснат до участие в конкурса. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите на място ще бъде предоставена длъжностната характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл на посочения в тях електронен адрес. 6. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 и на интернет страницата на Община Девин – www.devin.bg, секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”. 7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Основна цел на длъжността е организиране и координиране на цялостната дейност на отдел „Икономика, развитие и туризъм”. Организиране и контролиране на изпълнението на дейностите по икономика, развитие, горско и селско стопанство, туризъм и опазване на околната среда, защита от бедствия и управление при кризи, обществени поръчки, съобразно Устройствения правилник на общинската администрация и приложимите нормативни актове. Областите на дейност са: Икономика и защита на потребителите; Регионално развитие и проекти; Туризъм; Общински гори и поземлен фонд; Околна среда и управление на отпадъците; Обществени поръчки и правно-нормативно осигуряване; Защита от бедствия и управление при кризи. Съдействие и контрол на кметовете на кметства и кметски наместници по въпроси, свързани с икономическото и регионалното развитие, общинските гори и поземления фонд, околната среда и управлението на отпадъците, защитата от бедствия и управлението при кризи. 8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 650 лева за първа степен. Конкретният размер се определя съгласно индивидуалния професионален опит на кандидата. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС могат да се изтеглят от интернет страницата на община Девин - www.devin.bg, секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

16.02|16:14

0
Младши експерт в отдел Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване, дирекция УСОП

Младши експерт в отдел Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване, дирекция УСОП

bazar.bg

Младши експерт в отдел Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване, дирекция УСОП Работа › Мениджъри и експерти 1 110 лв 1 щатна бройка Изпълнява дейности, свързани с контрола по изпълнението на възложените строителства и на другите дейности от компетентността на отдела, отнасящи се до поддръжката и обслужването на сгр... гр. София днес Наблюдавай 1 щатна бройка Изпълнява дейности, свързани с контрола по изпълнението на възложените строителства и на другите дейности от компетентността на отдела, отнасящи се до поддръжката и обслужването на сградния фонд, математически проверки на представените документи за плащане на извършени строителства, доставки и услуги, анализи на периодично разходвани консумативи и материали и анализ за потребности от такива и другите подобни дейности. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър”; професионален опит – не се изисква или V мл. ранг Допълнителни умения и квалификации: · професионална област – съгласно ПМС №125/2020 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 610 лв. до 1600 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест; интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: · заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация; · декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация; · Копие от документи за образователно-квалификационна степен (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага); копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; копие от сертификати, удостоверения и др. документи по преценка на кандидата. Начин и място за подаване на документите: Документите се подават в срок до 29.12.2020 г. (включително) в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б, от 9:00 ч. до 12:00 ч. или по електронен път на адрес: sar@saref.government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. Телефон за контакт: 02/80 80 943 или 02/80 80 944. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на агенцията – www.aref.government.bg и на информационното табло на ДАБ при МС на адрес – гр.София, бул.“Кн. Мария Луиза“ №114Б. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от http://www.aref.government.bg/.

15.12|12:10

2
Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе

bazar.bg

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе Работа › Мениджъри и експерти 1 210 лв Агенция за социално подпомагане ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. За длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с ... гр. София днес Наблюдавай Агенция за социално подпомагане ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. За длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“. ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“: 1. Минимални: · степен на образование – бакалавър · професионален опит - 3 години и/или ІV младши ранг 2. Допълнителни: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати Работа в екип; Комуникативна компетентност; Фокус към клиента /вътрешен и външен/; Професионална компетентност; Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността главен експерт. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на конкурса, както следва: 1. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП; 2. по електронен път на e-mail: ok@asp.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Краен срок за подаване на документи до 17:30 ч. на 16.11.2020 г. (включително). VI. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg. VІІ. Кратко описание на длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурси“ в дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“, съгласно длъжностната характеристика: Основна цел на длъжността Отговаря за организация на работата и изпълнение на задачите, възложени от началник на отдел УЧР, следи за актуалността и състоянието на документацията по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите в Агенция за социално подпомагане. Области на дейност Дава становища и проекти за решаване на проблеми, засягащи дейността на Агенция за социално подпомагане в областта на управлението на човешките ресурси. Размер на основната заплата от 620 лв до 1950 лв.

06.11|16:47

3
Анализатор на съдържание в социалните мрежи с Арменски и Английски език

Анализатор на съдържание в социалните мрежи с Арменски и Английски език

bazar.bg

Анализатор на съдържание в социалните мрежи с Арменски и Английски език Работа › Оператори в кол център 2 500 лв В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши партньори утре.За наш клиент, международна компания в топ 5 в сферата на аутсорсинга, търсим мотивирани кандидати, които да се присъеди... гр. София днес Наблюдавай В H2H вярваме, че кандидатите, които срещаме днес, ще бъдат наши партньори утре. За наш клиент, международна компания в топ 5 в сферата на аутсорсинга, търсим мотивирани кандидати, които да се присъединят към екипа им от професионалисти. Ако Вие сте проактивна личност, която иска да се развива в международна компания и да упражнява ежедневно своите езикови умения, ние от H2H ще ви помогнем.Вие сте идеалният кандидат, ако:Владеете на високо ниво Арменски език (С1);Владеете на добро ниво Английски език (В2);Запознати сте с културата и празниците в Армения;Работите в екип и имате индивидуален подход към всеки клиент;Имате възможност да работите на смени.Вашият бъдещ работодател предлага:Платено въвеждащо обучение;Атрактивно месечно възнаграждение с бонус схеми и премии;Богат социален пакет – Спортна карта, ваучери за храна и транспорт, допълнително здравно осигуряване и прочие;Възможност за развитие в компанията.Ако желаете да получите мечтания старт в професионалната си кариера или искате да развиете натрупания опит до момента, изпратете ни Вашата автобиография още сега!За допълнителна информация се свържете с нас на тел. 0700 12 220 H2H притежава лиценз за подбор на персонал издаден от Национална Агенция по заетостта № 2770.

08.04|17:10

2
Оператор национален мониторинг център

Оператор национален мониторинг център

bazar.bg

Оператор национален мониторинг център Работа › Администрация и офис сътрудници 1 100 лв ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:- приемане и обработване на входящи обаждания - консултиране на клиенти по телефона - коректно обработване на сигнали в специализиран софтуер и водене на отчет зa изпълнени... гр. София днес Наблюдавай ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:- приемане и обработване на входящи обаждания - консултиране на клиенти по телефона - коректно обработване на сигнали в специализиран софтуер и водене на отчет зa изпълнение на задълженията Ви през изминалото дежурство НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА: - опит в обслужването на клиенти по телефон - отлична говорна култура - компютърна грамотност - MS Office, Internet - Advanced user ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА: - отлични организационни и комуникативни умения - отговорност и акуратност при изпълнение на поставените задачи - умение за работа в екип КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: - трудов договор- ваучери за храна - сигурност и коректност в трудовите отношения- фиксирана дата на изплащане на възнагражденията - режим на работа на смени - обучения и професионална подготовка - развитие за служителите, показали сериозно отношение към работата Можете да кандидатствате, като изпратите актуална автобиография със снимка или се свържете с нас на телефон: 0888 790465 Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, спазвайки изискванията на ЗЗЛД.

07.12|10:47

2
Диспечер-Мониторинг /сменен режим на работа/

Диспечер-Мониторинг /сменен режим на работа/

www.olx.bg

Диспечер-Мониторинг /сменен режим на работаот 1100 лв. до 1200 лв. гр. София, Враждебна днес Постоянна

10.04|17:26

0
Началник смяна в ХВП

Началник смяна в ХВП

www.olx.bg

Началник смяна в ХВП гр. Пловдив, Тракия днес

02.02|12:38

2
търси началник за производство в цех за ковано желязо

търси началник за производство в цех за ковано желязо

www.alo.bg

търси началник за производство в цех за ковано желязо Месторабота Четвърти километър, Пазарджишко шосе, гр. Пловдив, обл. Пловдив Длъжност : началник за производство цех за ковано желязо Фирма Трудов договор Нехранителна промишленост, Друг Пловдив, Четвърти километър, Пазарджишко шосе, цех за ковано желязо търси началник за производство, постоянна работа, ТД

05.01|16:16

0
Експерт за длъжност: „Пътища и благоустройство“ в Дирекция: “Общинска инфраструктура”.

Експерт за длъжност: „Пътища и благоустройство“ в Дирекция: “Общинска инфраструктура”.

bazar.bg

Експерт за длъжност: „Пътища и благоустройство“ в Дирекция: “Общинска инфраструктура”. Работа › Инженери · Ефективно провеждане и реализиране на инвестиционната политика в областта на строителството и поддържане на обектите от техническата инфраструктура, собственост на Община Сливен. · ... гр. Сливен днес Наблюдавай · Ефективно провеждане и реализиране на инвестиционната политика в областта на строителството и поддържане на обектите от техническата инфраструктура, собственост на Община Сливен. · Разработване на анализи и оценки свързани със строителството, реконструкцията и поддържането на общински улици, пътища и инженерни съоръжения. · Разработване на стратегии, перспективни и средносрочни програми и годишни планове и прилагането на нормативните актове в областта на пътното строителство и благоустройството. · Участва при планирането, разработването и изпълнението на програмата на дирекцията по дейностите за строителство, благоустройство и поддържане на социалната и техническа инфраструктура и инженерните съоръжения на територията на Общината. · Участва, като член в комисии за приемане на ремонтните работи на общинските обекти. · Следи за планираните и извършване строително-ремонтни работи за обекти от техническата инфраструктура на територията на Общината. · Извършва проучване и предложения за решаване на постъпили жалби, молби и материали в средствата за масово осведомяване. · Изготвя предварителни количествено-стойностни сметки за ремонти на обекти от техническата инфраструктура. · Оказва съдействие за проучване, проектиране и съгласуване на планираните обекти на територията на Общината и свързаните с тях градоустройствени проблеми. · Подготвя отговори и отговаря на запитвания на министерства, предприятия и др., в рамките на дадените компетенции. · Оказва съдействие на фирми-изпълнители по реализиране на инвестиционните проекти в части “Пътна”, „Временна организация на движението”.

16.02|09:47

1
Държавен експерт в дирекция Обществени поръчки в Министерството на здравеопазването

Държавен експерт в дирекция Обществени поръчки в Министерството на здравеопазването

bazar.bg

Държавен експерт в дирекция Обществени поръчки в Министерството на здравеопазването Работа › Мениджъри и експерти 940 лв Кратко описание на длъжността: Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.... гр. София днес Наблюдавай Кратко описание на длъжността: Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Изготвя експертни анализи, предложения и становища, относно прилагането на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Образователно-квалификационна степен - магистър; 2. Минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг и/или професионален опит - 5 години;3. Професионална област - Социални, стопански и правни науки, Технически науки; 4. Професионално направление - Икономика, Право, Хранителни технологии, Администрация и управление. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 лв. до 3500 лв. Срок и място за подаване на документи: 1. Министерството на здравеопазването; 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване. 3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването. Необходими документи за участие в конкурса: 1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки, Технически науки, професионално направление: Икономика, Право, Хранителни технологии, Администрация и управление. 4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 5. подробна автобиография; 6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв); 7. копие от документ удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв); 8. други документи, сертификати за проведени обучения. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България. Начин на провеждане на конкурса: 1. решаване на тест; 2. провеждане на интервю. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

12.02|13:52

0
Оператор- Качествено контрол

Оператор- Качествено контрол

bazar.bg

Оператор- Качествено контрол Работа › IT специалисти и програмисти 1 800 лв Наш клиент, водеща международна компания в производството на стъклени изделия, търси да назначи : Оператор - Качествен контролИзисквания:- Желание за работа;- Отговорно отношение към поетите ангажимен... гр. София днес Наблюдавай Наш клиент, водеща международна компания в производството на стъклени изделия, търси да назначи : Оператор - Качествен контрол Изисквания: - Желание за работа; - Отговорно отношение към поетите ангажименти - Готовност за работа на 3-сменен режим - ПЪРВА, ВТОРА И НОЩНА; Основни задължения: - Качествен визуален контрол на готовата продукция; - Следи за наличието на дефекти; - Поддържа бази данни от дневни измервания; Компанията предлага: - Детайлно фирмено обучение и плавно навлизане в работния процес - Осигурена сума за храна по време на смяна - Трудов договор с всички произтичащи осигуровки - Конкурентно възнаграждение и редовно изплащане - Много добри битови условия Ако се предизвикали вашия интерес, моля изпратете ни автобиография за кандидатстване, като в нея посочите актуален имейл и телефон. Кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които доброволно предоставяш, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор. EmpoWEr has License №3011/22.04.2020 for providing human resources services

08.02|16:05

0
Бивш началник на „Пътна полиция" коментира заповедта на Рашков за катаджиите

Бивш началник на „Пътна полиция" коментира заповедта на Рашков за катаджиите

bazar.bg

Бивш началник на „Пътна полиция" коментира заповедта на Рашков за катаджиите преди час и 33 минути Подобни новини Рашков вади катаджиите от храстите 10 Септември, 2021 15:55 Новите мерки влизат в сила от утре 6 Септември, 2021 11:47 Здравният министър издаде нова заповед 27 Август, 2021 19:05 Нова заповед: Въвеждат COVID ограничения от утре 19 Август, 2021 20:35 Забраниха косенето и почистването на треви и храсти 5 Август, 2021 22:40 На 18 юни вътрешният министър Бойко Рашков е издал заповед катаджиите да не се крият зад/пред и около храсти. Това стана ясно след депутатско питане на народния представител Мартин Димитров. „Темата за контрола върху скоростта е изключително важна, тъй като високата скорост е един от факторите, които застрашават безопасността на движението. Правилно е да се контролира”, каза пред Нова телевизия ген. Румен Миланов - бивш началник на „Пътна полиция". „Често виждам превишаване на скоростта, особено в градски условия”, коментира той. „Безспорно заповедта е в духа на инструкциите за пътен контрол. Не би било редно полицаите да се крият по храстите. Разполагането на тези технически средства би трябвало да бъде на места с концентрация на произшествия, както и там, където има опасности при превишаване на скоростта”, каза още Миланов. И добави: „Ако технически средства обаче се разполагат видимо – шофьорите виждат камерите, движат се бавно, преминават 30 метра, натискат педала и превишават скоростта. Трябва да се намери балансът”. Той беше категоричен, че не трябва да се правят ненужни и безпричинни проверки. „Това понякога е свързано и с някои мини корупционни практики”, посочи Румен Миланов.

София България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.6 от 30 гласа.

13.09|10:14

0
Инспектор по качеството (входящ контрол )

Инспектор по качеството (входящ контрол )

bazar.bg

Инспектор по качеството (входящ контрол ) Работа › IT специалисти и програмисти "Хюндай Хеви Индъстрис България”, част от „BEZ International Group”, един от европейските лидери в производството и търговията със силови трансформатори и стъпални регулатори разширява екипа си и ... гр. София днес Наблюдавай "Хюндай Хеви Индъстрис България”, част от „BEZ International Group”, един от европейските лидери в производството и търговията със силови трансформатори и стъпални регулатори разширява екипа си и присъствието си на пазара. Затова имаме нужда от теб. Търсим “Инспектор по качеството- входящ контрол “ да се присъедини към отдел “Осигуряване на качеството“ Основните отговорности на позицията са: • Съпътстващ контрол в продукцията, съгласно приети процедури за работа, както и предлагане и внедряване на подобрения в работния процес; • Извършване на проверка и контрол на материалите, съобразно изискванията на конструктивната документация; • Попълване на контролни документи, съобразно направените измервания; • Изготвяне на документи за несъответствия; Успешният кандидат притежава: • Средно техническо образование; • Опит в сферата на машиностроенето ще се счита за предимство • Компютърна грамотност (MS Office- свободно боравене с Excel и Word) • Опит при работа с измервателни средства; • Професионален опит като инспектор качество – минимум 1 година • Умения за работа в екип; • Умения за работа с нормативна и конструктивна документация; • Умения за анализиране и разрешаване на текущи проблеми в производството; • Креативност и желание за развитие на работното място; В замяна ние ще ви предложим: • Възможност за професионална реализация и кариерно развитие във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар. • Начално обучение и он-бординг; • Последващи фирмени обучения; • Транспортна придобивка; • Служебен паркинг; • Ваучери за храна; • Осигурена дневна придобивка за храна; • Бонуси обвързани с изпълнението на месечните задачи (KPIs); • Бонуси за официалните празници и лятната отпуска; • Бонуси за семейни поводи; • Регламентирано работно време; Ако припознавате себе си в описанието на позицията, не се колебайте да ни изпратите своята актуална автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. С кандидатстване за тази позиция, вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните Ви данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; евентуално бъдещо подписване на трудов договор. Вашите лични данни ще бъдат обработвани, при стриктно спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. Информираме Ви, че имате право на достъп до личните си данни и правото да изисквате тяхното коригиране или заличаване, като го заявите на e-mail.

26.10|17:40

0
ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛ/ ЛЮЛИН

ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛ/ ЛЮЛИН

bazar.bg

ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛЛЮЛИН Работа › Охранители 1 360 лв БРУТНА ЗАПЛАТА - 1360лв.(с включен бонус 200 лв. и ваучер за храна на стойност - 60 лв.)ВЪВ ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ, КОЛКОТО ПО-СИГУРНА Е ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО РАБОТИШ, ТОЛКОВА ПО-СИГУРНА Е РАБОТАТА ... гр. София днес Наблюдавай

05.03|22:10

0
търся работа като управител заведение, началник смяна, в стара загора или пловдив

търся работа като управител заведение, началник смяна, в стара загора или пловдив

bazar.bg

търся работа като управител заведение,началник смяна, в стара загора или пловдив Работа › Сервитьори Търся работа като управител заведение или началник смяна в гр. Стара Загора или Пловдив. Притежавам нужният опит. гр. Стара Загора, Център днес Наблюдавай Търся работа като управител заведение или началник смяна в гр. Стара Загора или Пловдив. Притежавам нужният опит.

14.11|06:01

0
ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛ/ БОТЕВГРДСКО ШОСЕ

ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛ/ БОТЕВГРДСКО ШОСЕ

bazar.bg

ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛБОТЕВГРДСКО ШОСЕ Работа › Охранители 1 360 лв БРУТНА ЗАПЛАТА - 1360лв.(с включен бонус 200 лв. и ваучер за храна на стойност - 60 лв.)ВЪВ ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ, КОЛКОТО ПО-СИГУРНА Е ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО РАБОТИШ, ТОЛКОВА ПО-СИГУРНА Е РАБОТАТА ... гр. София днес Наблюдавай БРУТНА ЗАПЛАТА - 1360лв. (с включен бонус 200 лв. и ваучер за храна на стойност - 60 лв.) ВЪВ ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ, КОЛКОТО ПО-СИГУРНА Е ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО РАБОТИШ, ТОЛКОВА ПО-СИГУРНА Е РАБОТАТА ТИ. ЗАТОВА, ЕЛА ДА РАБОТИШ В ЕДНА ОТ НАЙ-БЪРЗОРАЗВИВАЩИТЕ СЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ - В J U M B O КОМПАНИЯ , КОЯТО НЕ СЧИТА ВЪЗРАСТТА ТИ ЗА ПРЕЧКА. КОМПАНИЯ, КОЯТО ВЪЗНАГРАЖДАВА ТВОЯТА ЛОЯЛНОСТ И ПОСВЕЩЕНИЕ, И НАЙ-ВЕЧЕ КОМПАНИЯ, КОЯТО ПРЕДЛАГА СИГУРНОСТ. ИНСПЕКТОР ЗАДКАСОВ КОНТРОЛ ЗА МАГАЗИН BLACK GOLD 1. Инспектор задкасов контрол следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения в магазина. 2. Проверява контролира стоките, които преминават през касите. 3. Проявява бдителност и предотвратява кражби от клиенти и служители. 4. Длъжността изисква знания в областта- охрана на обекти. ИЗИСКВАНИЯ: 1. Писмен и говорим Гръцки език е голямо предимство 2. Завършено средно образование 3. Комуникативност 4. Умение за работа в екип 5. Отговорност, инициативност ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: 1. Постоянен трудов договор 2. Коректност на заплащане 3. Отстъпка за персонала при пазаруване в магазини JUMBO - 20% 4. Работа на смени по график 5. Сигурност 6. Обучение МОЛЯ, ИЗПРАЩАЙТЕ CV С АКТУАЛНА СНИМКА.

09.02|12:44

11
Качествен контрол - цех за прахово боядисване - подходяща и за жени!

Качествен контрол - цех за прахово боядисване - подходяща и за жени!

www.olx.bg

Качествен контрол - цех за прахово боядисване - подходяща и за жени! до 1500 лв. По договаряне гр. София, Военна рампа днес Постоянна

08.02|13:16

0
Обява за работа - Ръководител/Контрол работна група

Обява за работа - Ръководител/Контрол работна група

www.olx.bg

Обява за работа - Ръководител/Контрол работна група гр. София, Овча купел днес Постоянна

25.10|16:32

0
Служебният кабинет предлага нови правила за контрол на главния прокурор

Служебният кабинет предлага нови правила за контрол на главния прокурор

bazar.bg

Служебният кабинет предлага нови правила за контрол на главния прокурор преди 30 минути

04.11|11:41

0
Адв. Петър Славов за ФАКТИ: Крайно време е за съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата и главния прокурор

Адв. Петър Славов за ФАКТИ: Крайно време е за съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата и главния прокурор

bazar.bg

Адв. Петър Славов за ФАКТИ: Крайно време е за съдебен контрол върху всички актове на прокуратурата и главния прокурор преди 40 минути Свързани новини Методи Лалов след своя сигнал за престъпление на Борисов: Очевидно е, че прокуратура на Гешев не иска да работи 26 Юли, 2021 15:43 Адв. Екимджиев: Отстраняването на Гешев ще прекрати срива на държавността 23 Юли, 2021 08:02 БСП: Назрял е моментът за повече съдебен контрол в прокуратурата 2 Декември, 2019 11:22 Реформата в правосъдието отдавна се оформи като обществен приоритет, а според заявките на политическите сили в 46-тото Народно събрание, вероятно е възможно тя в крайна сметка да се осъществи. Реформата обаче не се изразява в една единствена голяма промяна на законодателството или пък в гласуване на конкретен законопроект, а в множество поправки и изменения на действащите закони. Една такава важна поправка в Наказателно-процесуалния кодекс внася за гласуване адв. Петър Славов още през 2016 година, когато е депутат в 43-тото Народно събрание. Става дума за въвеждане на съдебен контрол над отказите на прокуратурата да разследва по сигнал за престъпление. За да говорим за тази поправка, от ФАКТИ се свързахме с адв. Славов. Разговорът започна от причините, поради които изменението не беше гласуванo в 43-тото Народно събрание. „Тогава партиите, които основно наричаме партии на статуквото, отказаха да подкрепят това предложение с най-различни мотиви. Може би най-смисленият от всички беше, че това щяло много да натовари съдилищата. Това обаче не ми изглежда като сериозен аргумент, защото в края на краищата съдилищата са, за да се гарантира спазването на закона и за да могат незаконосъобразните правни актове да бъдат контролирани. Ако в даден съд, където би имало повече подобни производства, като Софийски градски или Софийски районен съд, се получава по-голямо натоварване, има начини да се помисли разпределението на подобни дела да бъде направено така, че те да се насочат и към колеги от други съдилища и да не се натоварват само магистратите от съответния съд. Тоест има решение на този проблем и затова не мога да приема като основателен аргумент това, че това би натоварило много съдилищата. Още повече какво означава това – означава, че едва ли не от прокуратурата изобилстват хиляди незаконни откази, които хората ще започнат да обжалват, като ще искат да бъдат отменяни. Силно се надявам първо, прокуратурата, знаейки, че има подобна норма в закона, да действа много по-добросъвестно и внимателно, когато разглежда подаден сигнал за извършено престъпление и решава дали да образува или де не образува наказателно производство. Тогава ще се знае, че ако не образува, това най-вероятно ще бъде отнесено до съда, който е напълно възможно да отмени отказа на прокурора, а това не говори добре за компетентността на въпросния прокурор и за биографията му като магистрат“. „В последните години от БСП се заявиха „за“ подобна норма. Изглежда ми напълно възможно сега подобна поправка да мине през пленарна зала. Много е важно някой да го предложи, тъй като не го виждам в законопроекта за Закона за съдебната власт, който са внесли колеги от „Демократична България“ (б.р. на изборите на 4 април и 11 юли 2011 година адв. Славов беше кандидат за народен представител от обединението)“, каза още той. На въпроса дали към момента има заявена готовност за внасяне на поправката от народни представители, адв. Славов отговори: „Да, с мен се свързаха различни колеги, които в момента са депутати от „Демократична България“, и изразиха желание да го внесат. Тъй като те вече имат внесен законопроект за изменения на Закона за съдебната власт, може би между четенията това изменение може да бъде предложено. Точно така навремето го предложих и аз – между четенията на Закона за съдебната власт, през преходна разпоредба по отношение на Наказателно-процесуалния кодекс, където е и измененият член 213, който урежда тази материя“. Разговорът премина към същината на предлаганата промяна и възможностите, които дава тя. „Най-просто казано в момента Наказателно-процесуалният кодекс и въобще законът казват, че прокуратурата практически има пълна свобода в решението дали да образува разследване по сигнал за извършено престъпление или не. Ако реши да откаже да образува наказателно производство, този отказ на съответния прокурор може да се обжалва пред по-горестоящия прокурор. Тоест контролът на хартия го има, но е в рамките на прокуратурата. Мисля, че на всички ни е ясно, че при строгата централизация, която има в нея, е почти безсмислено да се обжалва пред следващ и последващ прокурор, след като веднъж даден прокурор е отказал. Смисъл би имало, ако това обжалване се отнесе до съда, който да упражни контрол по законосъобразност - да прецени дали действително подадените данни за извършено престъпление не обосновават необходимостта да се образува наказателно производство и съответно да отменят този отказ, като дадат задължително указание за образуване на наказателно преследване. Това е смисълът на предложението. На практика това са изменения в НПК в рамките на два параграфа, не е нещо сложно или обемно. Може доста бързо да бъде прието, ако има политическа воля и желание“, обясни адв. Петър Славов. Той даде и конкретен пример за приложение на поправката, ако тя бъде приета: „Пример може да е заканата на вътрешния министър да подаде сигнал до прокуратурата за извършено престъпление от главния прокурор по доклада, който вътрешният министър чете и в парламента. Този доклад беше и основание на министъра на правосъдието да поиска във ВСС процедурата по импийчмънт на главния прокурор. Спомняме си какво се случи с тази процедура миналата седмица и как практически беше „опраскана“. Ето един нагледен пример: вътрешният министър, подавайки сигнал до прокуратурата, при отказ на фона на всички данни, които чухме – особено по отношение на неправомерно изнесените СРС-та, може да отнесе отказа до съда и нещата да придобият съвсем друга посока на развитие“. „Замислете се, при сигнал за извършени престъпления от главния прокурор, кой ще е този прокурор, който ще тръгне да образува наказателно преследване и да разследва практически началника си? Това изглежда като „мисията невъзможна“ още изначално. Друг е въпросът обаче, ако съд се е произнесъл и е казал, че прокурорът е длъжен да разследва и законът го задължава да изпълни това си задължение. Ще видим дали тогава вече няма да се намерят смели прокурори, които да дръзнат да направят подобно нещо по отношение на висшестоящите в прокуратурата“, обясни адв. Славов. Споменавайки изнасянето на СРС-та, адв. Петър Славово коментира темата. „Има сериозен спор между част от членовете на ВСС и огромната част от правната гилдия дали наистина правилно те са приели, че с разрешение на наблюдаващия прокурор може да се изнасят материали, събрани със специални разузнавателни средства. Нещо, което повечето юристи казват, че е абсолютно недопустимо, че не само законът го забраняваме, но е предвидена наказателна отговорност по НПК за извършилите подобно нещо“, каза той. На въпроса дали подобна поправка според него би било приета, с оглед настоящата политическа обстановка, адв. Славов отговори: „Чуха се доста заявки от различни политически сили, че подкрепят подобно нещо. Отказът да образуват наказателно разследване по сигнал е единственият акт на прокуратурата, който не подлежи на съдебен контрол. Ако например прекратят наказателно дело, това подлежи на обжалване. Същото важи за куп други хипотези. Тази конкретна обаче – отказът да образуват наказателно преследване, не подлежи на съдебен контрол и това е така от години. Ето още един аргумент в тази посока. Доколкото имам впечатления, всички от партиите на промяната, както те се наричат, подкрепят подобна инициатива, включително от БСП, които дори са внасяли подобно нещо в 44-тия Парламент. Важно е предложението да бъде направено и да бъде гласувано“. „Направи ми впечатление, че законопроектът, който е внесен от колеги от „Демократична България“, третира член 213 от НПК, но необяснимо защо, възпроизвежда съществуващата законова норма. Тоест отново се говори за обжалване пред горестоящия прокурор, а не пред съда. Напълно е възможно да е била допусната някаква чисто техническа грешка при изготвянето на законопроекта. Ето една възможност това бързо да бъде поправено като между четенията се внесе това предложение, което се надявам да бъде направено“, завърши адв. Петър Славов.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.9 от 18 гласа.

27.07|16:44

1
Главен експерт, програми и проекти в сектор " НИД и научни прояви" към дирекция " Наука"

Главен експерт, програми и проекти в сектор " НИД и научни прояви" към дирекция " Наука"

bazar.bg

Главен експерт, програми и проекти в сектор "НИД и научни прояви" към дирекция "Наука" Работа › Администрация и офис сътрудници 1 000 лв Основна цел на длъжността: • Да организира и подпомага участието на УНСС в международни, национални и университетски научноизследователски програми и проекти . Основни задължения: • Да позн... гр. София днес Наблюдавай Основна цел на длъжността: • Да организира и подпомага участието на УНСС в международни, национални и университетски научноизследователски програми и проекти . Основни задължения: • Да познава действащото законодателство в областите на дейност, в т.ч. подзаконови актове, инструкции на МОН и други институции; вътрешно-нормативната база на УНСС – Правилник за дейността на УНСС, Правилник за НИД в УНСС и др.; · Да познава основните програми на НИД на Европейския съюз, Световната банка, МОН и др., както и научноизследователски програми на УНСС; · Да подпомага кандидатстването на научни звена, колективи и изследователи от УНСС във външни и вътрешни конкурси за финансиране на научноизследователски проекти; · Да подпомага организацията и провеждането на ежегодния конкурс за финансиране на университетски проекти от целева субсидия за УНСС; · Да подпомага изготвянето на договорната документация за изпълнение на научноизследователски проекти на УНСС; · Да осигурява административното обслужване на изпълнители на договори за вътрешни научноизследователски проекти в УНСС; · Да набира, съхранява и предоставя информация за текущо наблюдение и контрол на изпълнението на научноизследователските проекти на УНСС; · Да поддържа електронната база данни за изпълняваните университетски научноизследователски проекти на УНСС; · Да спазва трудовата и технологична дисциплина в сектора; · Да изпълнява и други задължения, възложени от началник сектора в рамките на основната цел и областите на дейност. Изисквания за заемане на длъжността: · Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Магистър” · Професионална област: икономика финансиправо; · Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 1 /еднагодина стаж в областта на администрирането на научноизследователски проекти. · Допълнителна квалификация/обучение: владеене на английски език, използването на втори чужд език е предимство; работа с компютър; MS Office, EXCEL · Специални умения и компетенции: - способност за работа в екип; - способност да планира, организира и контролира работата си; - способност да анализира и синтезира информация, и да представя резултатите; - обективност на преценката. Начин на кандидатстване: Необходими документи: CV (автобиография) Документи се приемат: oн лайн, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси” За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел.номер: 028195 263 Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю! Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR. Обявата е валидна до: 26.05.2021 г.

12.05|13:41

1
СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ ПАЗАРИ

СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ ПАЗАРИ

bazar.bg

СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ ПАЗАРИ Работа › Администрация и офис сътрудници 1 050 лв Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище гр.Русе. Основната ни дейност се състои в подбор на персонал. Компанията започва да работи през 2003 г., за да подкрепя напълно раб... гр. Русе днес Наблюдавай Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище гр.Русе. Основната ни дейност се състои в подбор на персонал. Компанията започва да работи през 2003 г., за да подкрепя напълно работодателите в намирането, привличането и наемането на най-добрите кадри за тяхната компания. Клиентите изискват професионални стандарти, които ние гарантираме с нашето професионално и отговорно отношение. Ние осъзнаваме, че подходът към нашите клиенти трябва да бъде съобразен с техните специфични нужди и желания. Нашата фирмена философия се базира на репутация, доверие, професионални знания, безпристрастност и коректност, прозрачност и различен подход, който зависи от специфичните и нестандартните нужди на клиента. Ето защо ние сме ефективен и надежден помощник в търсенето и подбора на служителите, които ви трябват. Ние наемаме и избираме служители с потенциал, които са най-ефективни и полезни професионалисти за вашия бизнес. Корект 2011-Русе ЕООД гарантира индивидуален подход при подбора и резултатът винаги е точният човек на точното място. Работодателят предлага работа като: СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ ПАЗАРИ Описание към длъжността: - Извършва всекидневни анализи на всички нови обществени поръчки и частни платформи, свързани с търгове; - Изготвя списък с обществени поръчки и ги въвежда в специализиран софтуер; - Съдейства на партньорите на компанията за тяхното участие в обществени поръчки; - Прави справки, изготвя доклади и анализи за обществените поръчки. - Предоставя допълнителна информация за потенциалните пазарни възможности. Изисквания: - Завършено висше образование, с предимство юридическо или инженерно-техническо; - Добри компютърни умения (MS Office); - Умение за работа в екип; - Владеене на английски език; - Опит в сферата на обществените поръчки се счита за сериозно предимство. Фирмата предлага: - Мотивиращо възнаграждение, годишен бонус и пакет от социални придобивки; - Възможност за фирмено обучение; - Редовна смяна. При проявен интерес изпратете автобиография и актуална снимка, като натиснете бутона "Кандидатствай по тази обява". Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. За повече информация, както и за други предложения за работа се свържете с нас на телефон 0896/686-522 или заповядайте в офиса ни на ул. "Симеон Велики" 4 (зад Общината) с работно време от 09:00-12:00 и от 13:00-18:00. ЛИЦЕНЗ 2759/19.03.2019г.

04.03|15:17

1
Сътрудник Технически отдел

Сътрудник Технически отдел

bazar.bg

Сътрудник Технически отдел Техници, монтаж и ремонт › Монтажници Сътрудник Технически отдел Ако искате да се занимавате с нещо ново, интересно и престижно, присъединете се към нашия екип! Станете част от най-големия застрахователен брокер в България! Ние от SDI продължаваме да развиваме нашите офиси и имаме нужда от позитивни и мотивирани хора, с които заедно да постигаме нови, още по-големи успехи! SDI е първият застрахователен брокер, създал верига от офиси за застрахователни и финансови услуги на територията на Република България. От 2012 г. компанията е застрахователен брокер №1 по данни на Комисията за финансов надзор. През 2018 г. SDI спечели призовото място сред брокерите в конкурса "Застрахователен брокер на годината”, "Застраховател на годината" и "Пенсионноосигурително дружество на годината”. За поредна година компанията бе обявена и за любима марка на българите в единствената по рода си потребителска класация „Любимите марки”. Дружеството има присъствие в 35 града и предлага продуктите на водещите застрахователни компании в над 190 офиса. Ако Вие притежавате: • Oтлични комуникативни умения, • Отлична наблюдателност и прецизност по отношение на всички детайли, свързани със стандартите за вътрешна и външна визия на офисите на дружеството, • Шофьорска книжка, • Сръчност и технически умения, • Компютърна грамотност, умения за работа с MS Excel и Word Вашите задължения ще включват: • Следи за спазването на стандартите за обща корпоративна визия на офисите на дружеството; • Следи за техническото състояние и нуждата от ремонти; • Извършва дребни ремонти в офисите; • Координира капиталови ремонти на офисите; • Следи за хигиената в офисите, витрините, фасадите и външните площи; • Следи за рекламната обезпеченост на офисите; • Следи за спазването на стандартите за работно облекло на служителите; • Следи за правилното провеждане на кампании и промоции на национално ниво. Ние Ви предлагаме: • Динамична работа в лидера на застрахователно–брокерския пазар; • Дружеството осигурява добра работна атмосфера, в която всеки служител може да разчита на диалог и съдействие от всички управленски нива; • Трудов договор; • Пълен работен ден - от понеделник до петък; • Служебен телефон; • Служебен автомобил; • Безплатна застраховка „Злополука“; • Безплатни профилактични прегледи, веднъж годишно; • Преференциални условия при сключване на застраховки. Aко нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография на български език и актуална снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

04.01|15:29

1
БРОКЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

БРОКЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

bazar.bg

БРОКЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ Работа › Брокери Ако търсите развитие и смятате, че имате талант да продавате,Ако търсите финансова стабилност и желаете да развиете дългосрочна кариера в сферата на недвижимите имоти,Ако постигнатите успехи ви вдъхно... гр. София днес Наблюдавай Ако търсите развитие и смятате, че имате талант да продавате,Ако търсите финансова стабилност и желаете да развиете дългосрочна кариера в сферата на недвижимите имоти,Ако постигнатите успехи ви вдъхновяват,Ако умеете да убеждавате и сте уверени в това,Ако общуването с хора ви зарежда с енергия, Тогава смятаме, че бихме могли да поговорим за възможностите, които предлагаме. Ние имаме един простичък отговор на въпроса: „Защо Ависта е изключително място за работа?“- „Нашият феноменален екип!“Като фирма ние сме толкова силни, колкото са силни хората ни. Горди сме с ядрото, което сме създали и продължаваме да градим среда, в която подкрепяме едновременно професионалното и личностното израстване на колегите ни! През целия ни 23 годишен опит сме били надежден партньор и синоним за сигурност на нашите служители. Благодарение на строгите стандарти за качество и обслужване на клиенти, стриктното спазване на етичен кодекс и лоялни взаимоотношения, в нашата компанията се чувстват комфортно най-продуктивните и печеливши брокери, които получават максимално високо възнаграждение за работата си.Като един от лидерите на пазара, ние продължаваме активно развитието си и предлагаме на хора желаещи да получат блестяща кариера да се присъединят към нас. NB! - Предлаганата позиция е на пълен работен ден и с постоянна заетост! КАНДИДАТИТЕ, желаещи да кандидатстват трябва да изпратят АВТОБИОГРАФИЯ и МОТИВАЦИОННО ПИСМО.Предоставените от Вас данни са лични и защитени от ЗЗЛД и ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. С избраните кандидати ще бъдат насрочени срещи. Интервюта ще бъдат проведени само с предварително одобрените по документи кандидати.

04.01|11:12

1
Технически сътрудник в отдел

Технически сътрудник в отдел

bazar.bg

Технически сътрудник в отдел Работа › Администрация и офис сътрудници 1 250 лв Фирма,производител и търговец на детски стоки търси опитен специалист за позицията "ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ "РЕКЛАМАЦИИ". Фирмата предлага много добри условия за работа при петдневна работна ... гр. Пловдив днес Наблюдавай Фирма,производител и търговец на детски стоки търси опитен специалист за позицията "ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ "РЕКЛАМАЦИИ". Фирмата предлага много добри условия за работа при петдневна работна седмица с работно време от 9 до 18 ч. Задължения: - Приема документи по направени рекламации - Обработва претенциите на клиентите - Информира клиента за предприетите действия - Води архив на направени рекламации - Подпомага дейността на ръководителя на отдела - Работи в екип Изисквания: - Образование- висше или средно,предимство техническо - Отлична компютърна грамотност - Технически познания - Умение за работа с документи и клиенти - Умение за систематизиране на информация - Английски език- работно ниво - Работа в екип Ако позицията представлява интерес за Вас,моля изпратете автобиография.

19.01|12:17

0
СЛУЖИТЕЛ ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

СЛУЖИТЕЛ ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

bazar.bg

СЛУЖИТЕЛ ОФЕРТЕН ОТДЕЛ Производство › Технолози 1 150 лв Изисквания за длъжността:- Висше или средно техническо - строително образование, кандидати със специалност \"ПГС/ССС\" са с предимство;- Опит - предимство;- Познаване на технологичните про... гр. София днес Наблюдавай Изисквания за длъжността: - Висше или средно техническо - строително образование, кандидати със специалност \"ПГС/ССС\" са с предимство; - Опит - предимство; - Познаване на технологичните процеси в строителството; - Компютърни умения: MS Office; Building Manager и др. специализиран софтуер; AutoCad; - Лоялност и отговорност; - Умения за работа в екип; Задължения : - Изготвя и окомплектова оферти за участие в тръжни процедури; - Изготвя технически и ценови предложения за участие в тръжни процедури; - Следи и познава пазарните цени на материали, механизация, труд и всичко необходимо за тях; - Изготвяне на бюджети и графици; - Изготвя технически предложения; - Отчитане на разходите за изпълнение на строителството; - Изготвя Актове за извършените СМР; Фирмата предлага : - Отлично трудово възнаграждение и коректност; - Възможност за развитие;

10.03|22:39

0
ТЕХНИЦИ ЗА ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЦИ ЗА ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА

bazar.bg

ТЕХНИЦИ ЗА ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА Техници, монтаж и ремонт › Електротехници 1 750 лв Верига магазини супермаркети в гр.София търси служители на следните длъжности за своя отдел, извършващ поддръжка на търговските обекти:ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК*притежавате подходящо образование и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ... гр. София днес Наблюдавай Верига магазини супермаркети в гр.София търси служители на следните длъжности за своя отдел, извършващ поддръжка на търговските обекти: ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК *притежавате подходящо образование и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО опит ; *извършване и контрол на монтажа на хладилните витрини *поддръжка в изправност на хладилното оборудване *профилактика на хладилните съоръженията *ЗАПЛАТА от 1500 до 2000лв ЕЛЕКТРОТЕХНИК *подходящо образование и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО професионален опит *поддружка на ел.инсталации и изграждане на ел,инсталации *профилактика на ел.съоръжения *ЗАПЛАТА от 1500 до 2000лв МАШИНЕН ТЕХНИК *подходящо образование и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО професионален опит *поддръжка и ремонт на машинно оборудване *ЗАПЛАТА ОТ 1500 ДО 2000лв Ако позициите представляват интерес за Вас очакваме да ни изпратите АВТОБИОГРАФИЯ, АКТУАЛНА СНИМКА и телефонен номер за контакт.,като посочите позицията за която кандидатствате.Първоначален подбор ще бъде извършен само по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички документи на кандидата са защитени от ЗЗЛД и се разглеждат при строга конфиденциалност

15.04|16:08

2
Специалист за офертен отдел

Специалист за офертен отдел

bazar.bg

Специалист за офертен отдел Работа › Търговски представители и дистрибуция Специалист за офертен отдел Основни изисквания: - диплома за висше или средно техническо образование - опит на подобна позиция минимум 1 год. се счита за предимство - познаване на действащата нормативна база в областта на строителството - добра компютърна грамотност - MS Office, AutoCad - добри познания при разчитането на строителна и проектна документация - много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, проактивност, умения за работа в екип - носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда Отговорности и задължения: - изготвяне на оферти, количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни и фирмени цени, оферти, протоколи обр. 19, опис-сметки 22 и др. - изготвяне на линейни графици и технически предложения Ние предлагаме: • Работа в развиваща се компания, поставяща си високи стандарти; • Динамична среда, която позволява развитие на личностни и професионални умения; • Адекватно възнаграждение, базирано на активността и постиженията. При проявен интерес, моля изпратете подробна автобиография и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

17.04|10:26

1
Работник производствен отдел

Работник производствен отдел

bazar.bg

Работник производствен отдел Общи работници › Производствени работници 1 230 лв Търсим нов колега, който да подпомага процесите в нашето производство.Подходящият кандидат:- е технически компетентен и има интерес постепенно да навлезе в детайлите на производствения процес- следва ... гр. София днес Наблюдавай Търсим нов колега, който да подпомага процесите в нашето производство. Подходящият кандидат: - е технически компетентен и има интерес постепенно да навлезе в детайлите на производствения процес - следва стриктно дадените указания, прецизен в работата , бърз и сръчен - притежава умения за работа с инструменти .

27.07|14:06

0
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

bazar.bg

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ Работа › Инженери СисТех България ООД е водещ дистрибутор и проектант на системи и решения за сигурност.Нашата компания вече 25 години предлага надеждно партньорство и високо качество на продуктите, които внасяме на Бъ... гр. София днес Наблюдавай СисТех България ООД е водещ дистрибутор и проектант на системи и решения за сигурност. Нашата компания вече 25 години предлага надеждно партньорство и високо качество на продуктите, които внасяме на Българския пазар. Във връзка с разширяване на технически отдел, СисТех България ТЪРСИ да назначи ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ Изисквания: - Оперативност, бързина и работна концентрация; - Отлични комуникационни умения; - Мотивация за работа и желание за развитие; - Познание за архитектура/хардуер/софтуер за Пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи и сградна автоматизация; - Практически умения за свързване/инсталация/настройка на Пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи и сградна автоматизация; - Английски език на средно/високо ниво; - Висше техническо образование е предимство. Отговорности: - Консултира партньори и колеги от компанията онлайн и лице-в-лице; - Тества продуктите и решенията за Пожароизвестителни, пожарогасителни и оповестителни системи и системи за контрол на достъпа - Сравнява, анализира, демонстрира продукти и решения, както и техните опции; - Превежда от Английски на Български менюта, инструкции, технически материали; - Участва в подготовката на технически обучения; - Ежедневно консултира партньори за технически консултации онлайн и лице-в-лице; - Води техническа кореспонденция с доставчиците на СисТех; - Отразява извършените услуги по технически консултации ежедневно; Компанията предлага: - Динамична работа в млад екип. - Отлична работна среда и условия. - Мотивиращо възнаграждение и бонусна схема - Фирмено обучение и възможност за професионална реализация и развитие. Ако длъжността представлява интерес за Вас и сте мотивирана личност да работите в компания, която е водещ дистрибутор на пазара за системи за сигурност, Моля да изпратите автобиография на български език и актуална снимка. Мотивационно писмо ще улесни избора ни. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

07.12|10:12

0
Специалист в отдел Резервации

Специалист в отдел Резервации

www.olx.bg

Специалист в отдел Резервации к.к. Слънчев бряг днес Постоянна

19.04|17:51

5
Консултант за отдел хранителни добавки

Консултант за отдел хранителни добавки

bazar.bg

Консултант за отдел хранителни добавки Работа › Продавачи и касиери 900 лв Често пъти хората не могат да изберат самостоятелно подходящите хранителни добавки за себе си и своето семейство. Затова нашият екип от професионалисти предлага обучение за отдел хранителни добавки. П... гр. Пловдив днес Наблюдавай Често пъти хората не могат да изберат самостоятелно подходящите хранителни добавки за себе си и своето семейство. Затова нашият екип от професионалисти предлага обучение за отдел хранителни добавки. Предлагаме граждански договор. Възнаграждението е обвързано с резултатите. Ние ви предлагаме: - Обучение 2 дни по 2ч. - Пробен период. - Приятна атмосфера на работа. - Работен график с почасова заетост. - Печелите пари след професионално извършена консултация и резултат продажба. - Опция за месечен доход. Нашите изисквания са: - Да преминете през обучение. - Да участвате в намирането на нови клиенти. - Да сте точни в работния график. - Да сте позитивни.

01.04|09:27

0
Механик към отдел Бетонна техника

Механик към отдел Бетонна техника

bazar.bg

Механик към отдел Бетонна техника Техници, монтаж и ремонт › Механици Фирма "ЛИБХЕР-ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД е част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс и Транспортейшън". Основната дейност на фирмата е производство на климатични си... гр. Асеновград, Пловдив днес Наблюдавай Фирма "ЛИБХЕР-ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД е част от фирмената група ЛИБХЕР и принадлежи към дивизията "Аероспейс и Транспортейшън". Основната дейност на фирмата е производство на климатични системи за релсов транспорт -влак, трамвай и метро. Клиенти на фирмата са вагоностроителните заводи по цял свят. От месец септември 2018г. фирматастартира производството на изцяло нов продукт-охладителни модули за транспортни превозни средства. Следвайки своя път на развитие, през 2019г. фирма "ЛИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА" ЕООД навлезе и в съвсем нова индустриална сфера, а именно производство на бетоновози. Отговорности: -Извършване на цялостно асемблиране на отделни детайли и компоненти до получаване на готово изделие; - Работа с повдигателни съоръжения; - Работа с хидравлични крикове; - Извършване на шлосерски операции; - Първоначален тест на изделието; Квалификация: - Средно техническо образование; - Добри теоретични познания по специалността; - Основни умения работа с ръчни инструменти; - Способност за четене и разбиране на документация; - Правоспособност за управление на кран и/или мотокар ще се счита за предимство; - Познаване на релевантните общи изисквания на нормативната и подзаконовата уредба;Нашето предложение:Възможност за развитие в международна компания с изградена ясна политика на развитието и пакет от допълнителни социални придобивки: допълнително здравно застрахованеосигурен фирмен транспорт до работното мястопоевтиняване на хранатаголямо разнообразие от спортни активности, посредством доставчик на спортни услугиваучери за хранапреференциални цени и отстъпки в различни търговски обектиАко смятате, че Вие сте подходящият кандидат за тази позиция, ще се радваме да се свържете с нас на посочените контакти:Ако смятате, че Вие сте подходящият кандидат за тази позиция, ще се радваме да се свържете с нас на посочените контакти: отдел Човешки ресурси Телефон: 032 505 780

20.11|18:27

2
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ВЪВ ФИНАНСОВ ОТДЕЛ

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ВЪВ ФИНАНСОВ ОТДЕЛ

bazar.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ВЪВ ФИНАНСОВ ОТДЕЛ Работа › Администрация и офис сътрудници „БОДУ“ ООД търси да назначи служител за позицията „Технически сътрудник във финансов отдел“.Изисквания:1. Икономическо образование;2. Доказано успешен опит и теоретични познания в областта на счетовод... гр. София днес Наблюдавай „БОДУ“ ООД търси да назначи служител за позицията „Технически сътрудник във финансов отдел“. Изисквания: 1. Икономическо образование; 2. Доказано успешен опит и теоретични познания в областта на счетоводството; 3. Добри умения в областта на изчисленията, математическо и логическо мислене; 4. Компютърна грамотност – операционни системи – DOS, MS Office: Excel, Word; Internet applications; специализиран счетоводен софтуер; 5. Следене и обработка на паричен поток; 6. Online банкиране; 7. Фактуриране; 8. Водене на касови книги; 9. Контакти с некоректни възложители и събиране на задължения; 10. Контрол на всички парични средства, влизащи и излизащи от фирмените сметки; 11. Следене и разплащане на лизинги и застраховки; 12. Комуникативни способности, умения за съгласувано и самостоятелно разрешаване на проблеми, за ефективна работа в екип и определяне на приоритети; 13. Висока професионална етика, лична почтеност и подреденост в работата; 14. Работа със специализиран счетоводен софтуер – БИЗНЕС НАВИГАТОР е предимство. Ние предлагаме: 1. Трудов договор; 2. Мотивиращо заплащане; 3. Възможност за кариерно развитие; 4. Допълнително стимулиране за постигнати високи резултати. Кандидатите да изпращат CV.

09.06|14:18

0
Служител на витрина- отдел „ Месо“

Служител на витрина- отдел „ Месо“

www.olx.bg

Служител на витрина- отдел „ Месо“ гр. София, Младост 1А днес

20.10|17:07

0
Ръководител отдел прием на стока

Ръководител отдел прием на стока

www.alo.bg

Ръководител отдел прием на стока обява за работа в София, Овча Купел Длъжност:Работа като

12.11|14:09

0
Офис сътрудник отдел счетоводство

Офис сътрудник отдел счетоводство

bazar.bg

Офис сътрудник отдел счетоводство Работа › Администрация и офис сътрудници 1 150 лв Вашите основни задължения и отговорности включват:1. Организиране на административната дейност на офиса , която включва: следене на документооборота, класифициране и архивиране на информация, обработв... с. Търговище, Видин днес Наблюдавай Вашите основни задължения и отговорности включват: 1. Организиране на административната дейност на офиса , която включва: следене на документооборота, класифициране и архивиране на информация, обработване на входяща и изходяща кореспонденция. 2. Водене и поддръжка на база данни, изготвяне на справки и тяхното актуализиране и администриране. 3. Комуникация с различни екипи в компанията и външни контрагенти. 4. Създаване на работни приоритети и следене за стриктното спазване на всички срокове и процедури при изпълнение на задачите. 5. Изчисляване месечните трудови възнаграждения на персонала за заплати. 6.Изготвяне и обработване всички документи, свързани с трудовата заетост на персонала - болнични листа, молби за отпуск, осигуровки и др. 7.Изготвяне и администриране всички необходими документи при създаване и прекратяване на трудови правоотношения 8.Създаване, администриране и поддържа архив на личните трудови досиета на всички служители в компанията. 9.Подреждане и класифициране на първични и вторични документи 10.Изготвяне на справки необходими на ръководството 11.Изготвяне на акцизни документи 12.Изготвяне отчети свързани с паркинги и пътни такси Успешния кандидат за нас притежава: - Образование –счетоводство и контрол - Опит на подобна длъжност – минимум една година; - Отлични компютърни умения за работа с Microsoft Office; - Владеене на чужд език би било предимство; - Притежание на шофьорска книжка би било предимство; - Много добри комуникативни и организационни умения, инициативност, умения за работа в екип; - Отлични умения за планиране на времето, следене и спазване на срокове; - Умение за поддържане на високо ниво на конфиденциалност и лоялност; Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. В случай, че проявявате интерес към настоящето ни предложение или имате въпроси, можете да се свържете с нас на телефон +359894546377

03.12|10:57

0
СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

bazar.bg

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА Строителство › Технически ръководители 1 050 лв Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище гр.Русе. Основната ни дейност се състои в подбор на персонал. Компанията започва да работи през 2003 г., за да подкрепя напълно раб... гр. Русе днес Наблюдавай Ние сме лицензирана трудова борса Корект 2011-Русе ЕООД със седалище гр.Русе. Основната ни дейност се състои в подбор на персонал. Компанията започва да работи през 2003 г., за да подкрепя напълно работодателите в намирането, привличането и наемането на най-добрите кадри за тяхната компания. Клиентите изискват професионални стандарти, които ние гарантираме с нашето професионално и отговорно отношение. Ние осъзнаваме, че подходът към нашите клиенти трябва да бъде съобразен с техните специфични нужди и желания. Нашата фирмена философия се базира на репутация, доверие, професионални знания, безпристрастност и коректност, прозрачност и различен подход, който зависи от специфичните и нестандартните нужди на клиента. Ето защо ние сме ефективен и надежден помощник в търсенето и подбора на служителите, които ви трябват. Ние наемаме и избираме служители с потенциал, които са най-ефективни и полезни професионалисти за вашия бизнес. Корект 2011-Русе ЕООД гарантира индивидуален подход при подбора и резултатът винаги е точният човек на точното място. РАБОТОДАТЕЛЯТ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА Описание на длъжността: - Подбира източниците за материално-техническо осигуряване производствената дейност на компанията, в рамките на своята специализация; - Прави проучвания за цени по задание; - Извършва непрекъснати наблюдения на пазара относно фирми за доставка и монтаж на техническо оборудване и изпълнение на СМР, както и относно нови продукти, материали и технологии; - Отговаря и съблюдава изискванията поставени към съответните материали и изделия. - Представлява дружеството при покупка на материали, машини и инвентар; - Договаря срокове, количества, качество, цени, начин на плащане, документиране, предоставяне на информация за доставка. Изисквания: - Висше образование - икономическо или техническо; - Опит на същата на позиция; - Отлична компютърна грамотност; - Техническа компетентност в областта на основните строителни материали; - Много добро владеене на Английски език предимство Немски език - писмено и говоримо. Работодателят предлага: - Трудов договор; - Добри условия на труд; - Добро трудово възнаграждение; - Възможност за кариерно развитие При проявен интерес изпратете автобиография и актуална снимка, като натиснете бутона "Кандидатствай по тази обява". Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. За повече информация, както и за други предложения за работа се свържете с нас на телефон 0896/686-522 или заповядайте в офиса ни на ул. "Симеон Велики" 4 (зад Общината) с работно време от 9:00-12:00 и от 13:00-18:00 ЛИЦЕНЗ 2759/19.03.2019

29.10|11:54

0
Старши експерт по математика в отдел ОМДК

Старши експерт по математика в отдел ОМДК

bazar.bg

Старши експерт по математика в отдел ОМДК Работа › Мениджъри и експерти 1 300 лв Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място. 1. Изисквания за заемане на длъжността 1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове: - длъжностно ниво с... гр. София днес Наблюдавай Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място. 1. Изисквания за заемане на длъжността 1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове: - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10 - наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6 - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър - минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по математика или - минимален ранг - V младши 1.2. Допълнителни изисквания: - професионална квалификация „учител“ по математика 2. Начин на провеждане на конкурса: - тест - интервю 3. Място и срок за подаване на документи: - Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 04.12.2020 г. - Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес rio_sofia_oblast@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – София-регион, бул."Цариградско шосе" 125, бл.5, ет.4, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. - Телефони за контакт: 02/9710299 и 02/9713299. 4. Необходими документи за кандидатстване: - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие) - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. 5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката и на електронната страница на РУО – София-регион 6. Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО, чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по математика. Областите на дейност са свързани с координиране, контролиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване и подкрепа, консултиране, подпомагане на квалификационната дейност. 7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1300.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит. 8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща. Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурсина сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions

24.11|10:09

0
Консултант Недвижими имоти - Отдел наеми

Консултант Недвижими имоти - Отдел наеми

bazar.bg

Консултант Недвижими имоти - Отдел наеми Работа › Брокери 2 000 лв Юнайтед Риъл Естейт е една от водещите софийски компании за недвижими имоти. Предлагаме широк набор от имоти от стотици доволни собственици. Разрастването на компанията доведе до създаването на двойно... гр. София вчера Наблюдавай Юнайтед Риъл Естейт е една от водещите софийски компании за недвижими имоти. Предлагаме широк набор от имоти от стотици доволни собственици. Разрастването на компанията доведе до създаването на двойно повече работни места. Към момента вече работят десетки доказани професионалисти, оставили след себе си десетки доволни клиенти. Опитът, който имаме ще бъде ценен и важен за Вас. Успехът до момента и за в бъдеще ще се гради от хората тук. Предвид развитието на компанията, търсим амбициозни хора, които са способни да споделят щастливите моменти на тяхните клиенти посредством добре свършената работа и оказания професионализъм. УСПЕШНИТЕ ХОРА са ИНОВАТОРИ!!! Мислиш се за ТАКЪВ? Юнайтед Риъл Естейт е точното място за теб. ПРЕДЛАГАМЕ:- Твърда ЗАПЛАТА + процентно възнаграждение на база брой сключени сделки - възможност за развитие при постоянни резултати - 1-седмично БЕЗПЛАТНО високоефективно обучение - офис с удобна локация и панорамни гледки - служебен телефон - транспортни разходи - амбициран и сплотен колектив КАКВИ ЩЕ СА ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ? - контрол върху целия Ви работен процес - интензивна съвместна работа с професионалисти - директен контакт с клиенти - анализ на позициите на компанията на пазара и утвърждаване на пазарния дял в съответния район - участие в провеждането на обучения и семинари Ако си готов да отделиш време от себе си в името на бъдещето, очакваме твоето CV и актуална снимка, защото ЮНАЙТЕД РИЪЛ ЕСТЕЙТ са готови да споделят Твойте успехи!!!

17.04|16:07

0
Работник склад, отдел Складово стопанство

Работник склад, отдел Складово стопанство

www.olx.bg

Работник склад, отдел Складово стопанство гр. София, Горубляне днес

24.06|13:10

0
Консултант недвижими имоти отдел ПРОДАЖБИ без ОПИТ

Консултант недвижими имоти отдел ПРОДАЖБИ без ОПИТ

bazar.bg

Консултант недвижими имоти отдел ПРОДАЖБИ без ОПИТ Работа › Брокери 3 000 лв Брокер отдел ПРОДАЖБИ ЗА НАС ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕРЕС И ХОРА БЕЗ ОПИТ В БРАНША, СТИГА ДА ИМАТ МОТИВАЦИЯ И АМБИЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА.НИЕ... гр. София днес Наблюдавай Брокер отдел ПРОДАЖБИ ЗА НАС ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕРЕС И ХОРА БЕЗ ОПИТ В БРАНША, СТИГА ДА ИМАТ МОТИВАЦИЯ И АМБИЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАБОТА. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: - високо процентно възнаграждение за всяка сключена сделка; - първоначално и текущо обучение от най-добрите професионалисти в бранша; - предоставяне на оферти и клиенти за обслужване; - значителен бюджет за реклама на всички оферти; - възможности за добри доходи в близките няколко години; - възможност за кариерно развитие; - работа в млад и динамичен, новаторски екип, отворен към добрите идеи и предложения; - обработка на професионална база от данни и анализ на текуща информация; - огледи на имоти и непрекъснати контакти с клиенти; - качване и поддържане на реклама; - осъществяване на СДЕЛКИ; - ексклузивни оферти; - РАБОТА В КОМУНИКАТИВЕН ОФИС С ОСИГУРЕНИ ВОДА, НАПИТКИ И КАФЕ. ОТГОВОРНОСТИ: - обработка на професионална база от данни и анализ на текуща информация; - огледи на имоти и непрекъснати контакти с клиенти; - качване и поддържане на реклама; - осъществяване на СДЕЛКИ. Ако сте заинтригувани, изпратете Вашето CV и актуална снимка. Ще се свържем само с одобрените за среща кандидати! Личните Ви данни са защитени по ЗЗЛД. Позицията не е подходяща за студенти редовна форма на обучение!

19.05|18:37

5
Производствено предприятие търси жени за работа в отдел пласмент

Производствено предприятие търси жени за работа в отдел пласмент

www.alo.bg

Производствено предприятие търси жени за работа в отдел пласмент Месторабота гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност:работа в отдел пласмент Фирма Обект:Джи Би Си Индустриална група ЕООД Тип на подателя:Фирма Договор:Трудов договор Бранш:Нехранителна промишленост, Търговия, Продажби, Друг Бургас, производствено предприятие търси жени до 45 г. за работа в отдел пласмент, задължителна компютърна грамотност, постоянна работа, ТД, СО

08.02|17:52

0
Продавач - консултант в отдел текстил, килими и стоки за домакинството

Продавач - консултант в отдел текстил, килими и стоки за домакинството

bazar.bg

Продавач - консултант в отдел текстил, килими и стоки за домакинството Работа › Продавачи и касиери COMO е един от общо четирите филиала на Австрийската верига К.Лудвиг ие водеща на българския пазар компания за внос и търговия с качествени мебели и аксесоари. Над 15 години ние се грижим за комфорта... гр. София вчера Наблюдавай COMO е един от общо четирите филиала на Австрийската верига К.Лудвиг и е водеща на българския пазар компания за внос и търговия с качествени мебели и аксесоари. Над 15 години ние се грижим за комфорта и уюта в хиляди български домове. За изпълнение на нашите цели, търсим да назначим: Продавач- консултант в отдел текстил, килими и стоки за домакинството, на пълно работно време Нашите очаквания: • За Вас е удоволствие да работите с хора и да консултирате взискателни клиенти за висококачествени продукти от международни, утвърдени марки • Умеете да презентирате свойствата, качествата и възможностите на продуктите, както и да предлагате алтернативни решения ения • Разбирате, че ежедневното обучение е неразделна част от професията • Отговорност, организираност, точност и дисциплина са Ваши отличителни качества • Умеете да работите в екип За предимство считаме:• квалификация за електротехник Какво предлагаме:• Коректно и адекватно заплащане • Гъвкаво работно време, на смени Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Информация относно данните, които събираме от Вас чрез настоящия подбор: Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани на преддоговорно основание и на основание легитимен интерес (Ваш и наш) за целите на подбора, за Вашата идентификация, осъществяване на контакт с Вас, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор с Вас, както и за защита на легитимни интереси на Дружеството. За извършването на подбор ни е необходима следната информация за Вас: имена; телефонен номер, електронна поща за контакт; данни за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, умения, които се изискват за длъжността; данни за професионален опит. Молим да не ни изпращате данни извън посоченото, както и оригинали или нотариално заверени копия на документи. Събраните данни във връзка с подбора се обработват при пълна конфиденциалност и могат да бъдат споделени само с внимателно подбрани от нас обработващи.Повече информация за обработваните от нас Ваши лични данни, Вашите права в тази връзка, сроковете за съхранение на данните и др. можете да намерите в нашето специализирано Уведомление за поверителност относно обработване на лични данни при набиране и подбор на персонал от Дружеството, публикувано тук: https://como.bg/uvedomlenie-poveritelnost/За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: gdpr@como.bg „Мебели Лудвиг България“ ЕООД, ЕИК: 131258042, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, бул. „Околовръстен път” № 267, e-mail: info@como.bg, телефон: 02/976 70 70, факс: 02/976 70 71

10.03|06:16

0
Специалист Дистанционно обслужване на клиенти в отдел Контактен център

Специалист Дистанционно обслужване на клиенти в отдел Контактен център

bazar.bg

Специалист Дистанционно обслужване на клиенти в отдел Контактен център Работа › Администрация и офис сътрудници Ако Вие сте:- С висше образование или сте студент в икономически специалности (предимство)- С отлични комуникативни способности- С добри компютърни умения- С добро владеене на английски език (предимст... гр. София днес Наблюдавай Ако Вие сте: - С висше образование или сте студент в икономически специалности (предимство) - С отлични комуникативни способности - С добри компютърни умения - С добро владеене на английски език (предимство) - Амбициозни, мотивирани и желаете работа в млад, усмихнат и динамичен колектив, то значи сте попаднали на правилното място Ако искате да: - Развиете своите умения и компетенции - Предоставяте информация за продуктите и услугите на банката с цел постигане най-високо ниво на удовлетвореност сред клиентите - Подпомагате настоящите клиенти на банката, срещащи трудности при използването на даден банков продукт/услуга - Познавате в детайли вътрешнобанковите процедури, процеси и приложни програми - Поднасяте информацията на достъпен и разбираем език При нас ще намерите: - Работа на смени и гъвкаво работно време - Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България - Модерна офис сграда, в близост до метростанция - Възможност за работа от вкъщи на ротационен принцип (обучителният период е задължително присъствен в офиса) - Екип от професионалисти с опит от различни сфери на бизнеса - клиентско преживяване, дигитални продажби, иновации и др. - Брутно месечно възнаграждение – 1100-1200 лв. за пълен работен ден (възможност за 6-часов работен ден) - Бонус по мотивационна схема, обвързан с месечното представяне и резултати - Допълнително здравно осигуряване - Застраховка Живот/Злополука - Ваучери за храна на месечна база - Спортна карта - Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти Споделете бъдещето си с нас! Изпратете Вашата автобиография, като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

07.09|15:48

1
Младши експерт в отдел патенти на изобретения и полезни модели

Младши експерт в отдел патенти на изобретения и полезни модели

bazar.bg

Младши експерт в отдел патенти на изобретения и полезни модели Работа › Мениджъри и експерти Патентно бюро Д-р Емил Бенатов и партньори е основано през 1993 година и е едно от първите частни патентни бюра в Източна Европа с офиси в София и Киев (Украйна).Бюрото е сред водещите в България и им... гр. София днес Наблюдавай Патентно бюро Д-р Емил Бенатов и партньори е основано през 1993 година и е едно от първите частни патентни бюра в Източна Европа с офиси в София и Киев (Украйна). Бюрото е сред водещите в България и има богат опит в защитата на всички обекти на индустриалната собственост. Традиция в нашата фирма е да се грижим за обучението и професионалното израстване на всеки член на колектива. Във връзка разширяване на екипа ни търсим да назначим младши експерт в областта на закрила на изобретенията и полезните модели. Идеалният кандидат за позицията е с образование в инженерна специалност. Предлагаме възможност да навлезете в кариера, която преплита новите технологии, правото и търговския нюх. Като част от екипа ни, ще работите за да осигурите правна защита, и съответно предимство на пазара, за изобретенията на нашите клиенти в България и в световен мащаб. Ще имате възможност за натрупване на опит и познания в сферата на патентното право, и за развитие като патентен специалист. Описание на длъжността: - Следене на срокове; - Изготвяне и редактиране на първична техническа документация – чертежи, описания; - Кореспонденция с клиенти; - Предварителни проучвания. Изисквания: - Висше техническо инженерно образование, минимум степен бакалавър; - Отлични умения за работа с основните офис програми; - Писмено и говоримо владеене на английски език (C1 или негов еквивалент); Личностни компетенции: - Аналитични умения; - Умения за работа в екип; - Желание за развитие и придобиване на нови знания; - Организираност, точност, чувство за отговорност. Предимство ще имат кандидати, които: - имат магистърска степен; - имат основни познания в областта на закрила на индустриалната собственост; - опит с комуникация с клиенти; - опит с преводи от и на английски език. Ние предлагаме: - Работа в едно от водещите патенти бюра в Източна Европа; - Работа в сплотен и опитен колектив; - Професионално обучение и постоянно повишаване на квалификацията; - Досег със света на съвременните иновации в различни технически области; - Възможност за плаващо работно време. Молим заинтересованите кандидати да кандидатстват с автобиография и мотивационно писмо.

24.09|19:41

1
Старши експерт (системен администратор) в отдел Районен център 112 - Русе

Старши експерт (системен администратор) в отдел Районен център 112 - Русе

bazar.bg

Старши експерт (системен администратор) в отдел Районен център 112 - Русе Работа › IT специалисти и програмисти 1 160 лв МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29, Рег. № 8121р - 18292, Екз. № 1 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за ... гр. Русе днес Наблюдавай МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29, Рег. № 8121р - 18292, Екз. № 1 27.10.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 10008/22.10.2020 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (системен администратор) в сектор „Координация и системно администриране” към отдел „Районен център 112 - Русе“ при дирекция „Национална система 112” - МВР I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“. 2. Област на висшето образование - социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; 3. Професионални направления - обществени комуникации и информационни науки; математика; информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; 4. Професионален опит - 1 година или минимален ранг V младши. 5. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл). 6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ. 7. При назначаване, кандидатът спечелил конкурса да притежава удостоверение за придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V. II. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика: - Следи за нормалното функциониране на информационно-комуникационното оборудване и програмното осигуряване на НС 112; - Следи за изправността на всички технически средства в центъра; - Конфигурира работни станции и сървърни приложения, съгласно дадените му права за достъп; - Следи за аларми, които генерира системата за наблюдение; - Наблюдава светлинната индикация на хардуерното оборудване за възникнали грешки; - Контактува със структурите в МВР/фирмите, които осигуряват техническата поддръжка от второ ниво и изисква тяхното съдействие при невъзможност да реши даден проблем; - Анализира процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 и предлага мерки за технологичното и организационното му усъвършенстване. III. Начин за провеждане на конкурса: - Решаване на тест; - Интервю. IV. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1: от 610 лв. до 1700 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР. V. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл). 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 5. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. VI. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес pr.press112@mvr.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Телефон за справки и допълнителна информация: 02/960 10 327. VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

30.10|12:23
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата