Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе - търсене свободни работни места и продължават при поискване

  • >> Следващото

2
Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе

bazar.bg

Главен експерт в отдел Управление на човешките ресурси в дирекция Човешки ресурси и връзки с обществе Работа › Мениджъри и експерти 1 210 лв Агенция за социално подпомагане ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. За длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурсив дирекция „Човешки ресурси и връзки с ... гр. София днес Наблюдавай Агенция за социално подпомагане ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. За длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурсив дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“. ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурсив дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“: 1. Минимални: · степен на образование – бакалавър · професионален опит - 3 години и/или ІV младши ранг 2. Допълнителни: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати Работа в екип; Комуникативна компетентност; Фокус към клиента /вътрешен и външен/; Професионална компетентност; Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността главен експерт. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 3. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV се подават в 10-дневен срок от датата на публикуване на конкурса, както следва: 1. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр.София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП; 2. по електронен път на e-mail: ok@asp.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Краен срок за подаване на документи до 17:30 ч. на 16.11.2020 г. (включително). VI. Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg. VІІ. Кратко описание на длъжността Главен експерт в отдел „Управление на човешките ресурсив дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“, съгласно длъжностната характеристика: Основна цел на длъжността Отговаря за организация на работата и изпълнение на задачите, възложени от началник на отдел УЧР, следи за актуалността и състоянието на документацията по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите в Агенция за социално подпомагане. Области на дейност Дава становища и проекти за решаване на проблеми, засягащи дейността на Агенция за социално подпомагане в областта на управлението на човешките ресурси. Размер на основната заплата от 620 лв до 1950 лв.

06.11|16:47

0
Младши експерт в отдел Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване, дирекция УСОП

Младши експерт в отдел Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване, дирекция УСОП

bazar.bg

Младши експерт в отдел Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване, дирекция УСОП Работа › Мениджъри и експерти 1 110 лв 1 щатна бройка Изпълнява дейности, свързани с контрола по изпълнението на възложените строителства и на другите дейности от компетентността на отдела, отнасящи се до поддръжката и обслужването на сгр... гр. София днес Наблюдавай 1 щатна бройка Изпълнява дейности, свързани с контрола по изпълнението на възложените строителства и на другите дейности от компетентността на отдела, отнасящи се до поддръжката и обслужването на сградния фонд, математически проверки на представените документи за плащане на извършени строителства, доставки и услуги, анализи на периодично разходвани консумативи и материали и анализ за потребности от такива и другите подобни дейности. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър”; професионален опит – не се изисква или V мл. ранг Допълнителни умения и квалификации: · професионална област – съгласно ПМС №125/2020 г. за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления; Размер на основната заплата, определена за длъжността: от 610 лв. до 1600 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест; интервю по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса: · заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация; · декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавната администрация; · Копие от документи за образователно-квалификационна степен (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага); копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; копие от сертификати, удостоверения и др. документи по преценка на кандидата. Начин и място за подаване на документите: Документите се подават в срок до 29.12.2020 г. (включително) в звеното по човешки ресурси лично или чрез пълномощник - гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 114Б, от 9:00 ч. до 12:00 ч. или по електронен път на адрес: sar@saref.government.bg, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. Телефон за контакт: 02/80 80 943 или 02/80 80 944. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на агенцията – www.aref.government.bg и на информационното табло на ДАБ при МС на адрес – гр.София, бул.“Кн. Мария Луиза“ №114Б. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от http://www.aref.government.bg/.

15.12|12:10

4
СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

bazar.bg

СЛУЖИТЕЛ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Работа › Мениджъри и експерти 1 700 лв Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, измен... гр. София днес Наблюдавай Съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите.Подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори.Оформя документално налагането на дисциплинарни наказания.Оформя документите при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж.Съхранява служебните бележки за проведения начален инструктаж на персонала.Подготвя всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки и документи за пенсиониране.Води дневник на издадените трудови книжки.Участва в колективното трудово договаряне.Изготвя графици за ползване на платените годишни отпуски от работниците и служителите.Води всички видове отпуски, изготвя заповеди за отпуск и ги докладва на Управителя на дружеството за разрешаване.Завежда входящата и изходяща документация.Поддържа документален архив на Дружеството.Поддържа актуална информация на необходимите данни за всички служители в дружеството.Изготвя писмени и дава устни справки, по искане на ръководството на дружеството, относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси.Спазва инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхранението на личните данни на работниците и служителите.Спазва всички изисквания, произтичащи от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за вътрешен трудов ред и индивидуалния договор, свързани с дейността му.

29.03|18:13

0
Мениджър Човешки ресурси

Мениджър Човешки ресурси

bazar.bg

Мениджър Човешки ресурси Работа › Мениджъри и експерти 1 750 лв Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си:– Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина;– стр... гр. София днес Наблюдавай Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си: – Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина; – строителни материали с магазини в страната – лъчисто отопление; – ремонтни дейности. Общо персоналът в четирите направление е около 25 души. Подходящи са кандидатите, които отговарят на следните изисквания: - Завършено образование в областта на Човешките ресурси; - Опит на същата позиция; - Свободно ползване на английски език – писмено и говоримо; - Компютърни умения на работно ниво; - С нагласа и желание да учи нови неща; - Емпатичен, екипно ориентиран, с много добри комуникативни умения, добронамерен, решителен и отговорен; - Активен шофьор – предимство; - С възможност за командировки в страната и чужбина по 2-4 дена около 5-6 пъти годишно Основни задължения: - Анализира всички работни позиции и изготвя съответните длъжностни характеристики. За целта първите 6 месеца ще участва като изпълнител в работния процес във всички направления, за да се запознае детайлно с всяко работно място, да събере необходимата му информация, което ще улесни по-нататъшната му работата при подбор и оценка на персонал и останалите дейности, за които отговаря. - Организира месечни срещи с целия персонал и ръководството на фирмата за получаване на обратна връзка и нейното обсъждане. - Поддържа досиета на всички служители и предоставя на Личен състав информация относно болнични и отпуски. - Оказва съдействие на служители, които имат нужда от подкрепа при проблемна или критична ситуация. - Грижи се за спазване на корпоративните ценности и организационна култура. - В помощ на ръководството. Какво предлага компанията: - Динамична и разнообразна работа - Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок - Стартово възнаграждение бруто 1670 лв., след 3 месеца – 1800 лв., при подписване на постоянен ТД – 1930 лв. - Работно време – понеделник/петък – 8.30-17.30, 1 час обедна почивка Етапи на подбора: - След подбор по документи, на дистанционно интервю ще бъдат поканени само тези, които отговарят на изискванията. - Оценка нивото на английски език – писмено и говоримо. - Финално интервю във фирмата. При проявен интерес към тази позиция, моля изпратете актуална автобиография на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Мотивационните писма не са задължителни, освен, ако не искате да кажете нещо допълнително за себе си. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на този подбор. На работещите кандидати е гарантирана конфиденциалност. Лиценз за посредническа дейност № 2116 от 15.09.2016 година.

14.09|10:39

0
Специалист Човешки ресурси

Специалист Човешки ресурси

bazar.bg

Специалист Човешки ресурси Работа › Мениджъри и експерти 1 800 лв Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си:– Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина;– стр... гр. София днес Наблюдавай Нашият клиент е Темира ООД - българска семейна фирма, с основни направления в дейността си: – Аита - производство и търговия на танцови облекла, обувки и аксесоари с магазини в страната и чужбина; – строителни материали с магазини в страната – лъчисто отопление; – ремонтни дейности. Общо персоналът в четирите направление е около 25 души. Подходящи са кандидатите, които отговарят на следните изисквания: - Завършено образование в областта на Човешките ресурси; - Опит на същата позиция; - Свободно ползване на английски език – писмено и говоримо; - Компютърни умения на работно ниво; - С нагласа и желание да учи нови неща; - Емпатичен, екипно ориентиран, с много добри комуникативни умения, добронамерен, решителен и отговорен; - Активен шофьор – предимство; - С възможност за командировки в страната и чужбина по 2-4 дена около 5-6 пъти годишно Основни задължения: - Анализира всички работни позиции и изготвя съответните длъжностни характеристики. За целта първите месеци ще участва като изпълнител в работния процес във всички направления, за да се запознае детайлно с всяко работно място, да събере необходимата му информация, което ще улесни по-нататъшната му работата при подбор и оценка на персонал и останалите дейности, за които отговаря. - Организира месечни срещи с целия персонал и ръководството на фирмата за получаване на обратна връзка и нейното обсъждане. - Поддържа досиета на всички служители и предоставя на Личен състав информация относно болнични и отпуски. - Оказва съдействие на служители, които имат нужда от подкрепа при проблемна или критична ситуация. - Грижи се за спазване на корпоративните ценности и организационна култура. - В помощ на ръководството. Какво предлага компанията: - Динамична и разнообразна работа - Трудов договор с 6 месечен изпитателен срок - Стартово възнаграждение бруто 1670 лв., след 3 месеца – 1800 лв., при подписване на постоянен ТД – 1930 лв. - Работно време – понеделник/петък – 8.30-17.30, 1 час обедна почивка Етапи на подбора: - След подбор по документи, на дистанционно интервю ще бъдат поканени само тези, които отговарят на изискванията. - Оценка нивото на английски език – писмено и говоримо. - Финално интервю във фирмата. При проявен интерес към тази позиция, моля изпратете актуална автобиография на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Мотивационните писма не са задължителни, освен, ако не искате да кажете нещо допълнително за себе си. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целта на този подбор. На работещите кандидати е гарантирана конфиденциалност. Лиценз за посредническа дейност № 2116 от 15.09.2016 година.

28.09|11:20

0
Специалист Човешки ресурси/ТРЗ

Специалист Човешки ресурси/ТРЗ

bazar.bg

Специалист Човешки ресурси/ТРЗ Работа › Мениджъри и експерти Нашият клиент е водеща търговска фирма, която желае да включи в своя екип по управление и администриране на персонала Специалист Човешки ресурси. Основни отговорности Съдейства за изготвяне на докум... гр. София днес Наблюдавай Нашият клиент е водеща търговска фирма, която желае да включи в своя екип по управление и администриране на персонала Специалист Човешки ресурси. Основни отговорности Съдейства за изготвяне на документите по администрацията на персонала, което включва: Документи по назначаване и освобождаване, издаване на съответните бележки. Документите за външна счетоводна фирма за целите на payroll. Участие във всички други процеси по управление на кадрите, включително обучения, оценка на представянето и документи по индивидуалните досиета. Съдейства на ръководството във връзка с всички кадрови въпроси. Отговаря за всички видове отчети, които се изискват съгласно корпоративните политики и процедури. Ключови изисквания за позицията Подходящ опит в администриране на персонала (минимум 2 години). Добро познаване на трудовото законодателство. Добро владеене на английски език. Доби учения за общуване. Умения за организиране на собствената работа по приоритети. Добро владеене на MS Word и MS Excel. Какви са възможностите, които позицията предлага? Позиция в елитна търговска компания. Интересна и предизвикателна работа по най-високи международни стандарти. Адекватен пакет за възнаграждение и условия на работа. Работа в динамичен екип в новата бизнес сграда на компанията, която предлага отлична работна среда. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, с които ще проведем интервю. Лиценз № 2594, безсрочен. Месторабота: София.

10.11|17:23

1
Координатор „Човешки ресурси“ с немски език

Координатор „Човешки ресурси“ с немски език

bazar.bg

Координатор „Човешки ресурсис немски език Работа › Мениджъри и експерти А1 България е много повече от телекомуникационна компания и продължаваме да се развиваме, като осигуряваме дигитални услуги и бизнес решения на своите клиенти.HR екипа в А1 България притежава завиден ... гр. София днес Наблюдавай А1 България е много повече от телекомуникационна компания и продължаваме да се развиваме, като осигуряваме дигитални услуги и бизнес решения на своите клиенти. HR екипа в А1 България притежава завиден опит в динамична, разнообразна и дигитална среда. Посрещаме смело предизвикателствата, обичаме да провокираме и задаваме тенденции, работим с експерти от нашата международна група и гарантираме прилагането на най-добрите практики в областта на човешките ресурси. Готов ли си да направиш следващите стъпки в своето развитие с нас? Ще са ти нужни единствено твоите уникални умения и желание да надскочиш себе си. Позицията отблизо: организираш и координираш процеса по управление на представянето; извършваш настройки на формулярите, импортиране и актуализиране на целите и отразяване на организационните промени; анализираш съществуващите процеси, даваш предложения за промени в текущите и оценяваш необходимостта от промяна и прилагането на нови методи, с цел постигане на по-добри резултати; генерираш стандартизирани рипорти съгласно утвърден план-график; създаваш специфични рипорти, съгласно бизнес нуждите на различни потребители. Какво би те отличило: опит на административна позиция и интерес в сферата на HR; oтлични умения за работа с Excel; предишен работен опит със HR SAP е предимство; умение бързо да анализираш и разбираш нова информация; прецизност и отговорност при работа, изискваща внимание към детайла; открита комуникация и ангажираност към изпълнението на поетите задачи; свободно владеене на немски език, писмено и говоримо. Нашето предложение към теб: възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии; да работиш за лидера на пазара на телекомуникационни решения; възможности за обучения съобразно личните и професионални нужди; пакет от социални придобивки и възможност за home office; възможности за допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените цели. Привлякохме ли вниманието ти? Кандидатствай сега!

01.04|20:07

1
Главен експерт, програми и проекти в сектор " НИД и научни прояви" към дирекция " Наука"

Главен експерт, програми и проекти в сектор " НИД и научни прояви" към дирекция " Наука"

bazar.bg

Главен експерт, програми и проекти в сектор "НИД и научни прояви" към дирекция "Наука" Работа › Администрация и офис сътрудници 1 000 лв Основна цел на длъжността: • Да организира и подпомага участието на УНСС в международни, национални и университетски научноизследователски програми и проекти . Основни задължения: • Да позн... гр. София днес Наблюдавай Основна цел на длъжността: • Да организира и подпомага участието на УНСС в международни, национални и университетски научноизследователски програми и проекти . Основни задължения: • Да познава действащото законодателство в областите на дейност, в т.ч. подзаконови актове, инструкции на МОН и други институции; вътрешно-нормативната база на УНСС – Правилник за дейността на УНСС, Правилник за НИД в УНСС и др.; · Да познава основните програми на НИД на Европейския съюз, Световната банка, МОН и др., както и научноизследователски програми на УНСС; · Да подпомага кандидатстването на научни звена, колективи и изследователи от УНСС във външни и вътрешни конкурси за финансиране на научноизследователски проекти; · Да подпомага организацията и провеждането на ежегодния конкурс за финансиране на университетски проекти от целева субсидия за УНСС; · Да подпомага изготвянето на договорната документация за изпълнение на научноизследователски проекти на УНСС; · Да осигурява административното обслужване на изпълнители на договори за вътрешни научноизследователски проекти в УНСС; · Да набира, съхранява и предоставя информация за текущо наблюдение и контрол на изпълнението на научноизследователските проекти на УНСС; · Да поддържа електронната база данни за изпълняваните университетски научноизследователски проекти на УНСС; · Да спазва трудовата и технологична дисциплина в сектора; · Да изпълнява и други задължения, възложени от началник сектора в рамките на основната цел и областите на дейност. Изисквания за заемане на длъжността: · Образование: висше, образователно-квалификационна степен “Магистър” · Професионална област: икономика финансиправо; · Професионален опит (продължителност и вид): не по-малко от 1 /еднагодина стаж в областта на администрирането на научноизследователски проекти. · Допълнителна квалификация/обучение: владеене на английски език, използването на втори чужд език е предимство; работа с компютър; MS Office, EXCEL · Специални умения и компетенции: - способност за работа в екип; - способност да планира, организира и контролира работата си; - способност да анализира и синтезира информация, и да представя резултатите; - обективност на преценката. Начин на кандидатстване: Необходими документи: CV (автобиография) Документи се приемат: oн лайн, на e-mail: hr@unwe.bg ИЛИ на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси” За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”, тел.номер: 028195 263 Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю! Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR. Обявата е валидна до: 26.05.2021 г.

12.05|13:41

0
Експерт за длъжност: „Пътища и благоустройство“ в Дирекция: “Общинска инфраструктура”.

Експерт за длъжност: „Пътища и благоустройство“ в Дирекция: “Общинска инфраструктура”.

bazar.bg

Експерт за длъжност: „Пътища и благоустройство“ в Дирекция: “Общинска инфраструктура”. Работа › Инженери · Ефективно провеждане и реализиране на инвестиционната политика в областта на строителството и поддържане на обектите от техническата инфраструктура, собственост на Община Сливен. · ... гр. Сливен днес Наблюдавай · Ефективно провеждане и реализиране на инвестиционната политика в областта на строителството и поддържане на обектите от техническата инфраструктура, собственост на Община Сливен. · Разработване на анализи и оценки свързани със строителството, реконструкцията и поддържането на общински улици, пътища и инженерни съоръжения. · Разработване на стратегии, перспективни и средносрочни програми и годишни планове и прилагането на нормативните актове в областта на пътното строителство и благоустройството. · Участва при планирането, разработването и изпълнението на програмата на дирекцията по дейностите за строителство, благоустройство и поддържане на социалната и техническа инфраструктура и инженерните съоръжения на територията на Общината. · Участва, като член в комисии за приемане на ремонтните работи на общинските обекти. · Следи за планираните и извършване строително-ремонтни работи за обекти от техническата инфраструктура на територията на Общината. · Извършва проучване и предложения за решаване на постъпили жалби, молби и материали в средствата за масово осведомяване. · Изготвя предварителни количествено-стойностни сметки за ремонти на обекти от техническата инфраструктура. · Оказва съдействие за проучване, проектиране и съгласуване на планираните обекти на територията на Общината и свързаните с тях градоустройствени проблеми. · Подготвя отговори и отговаря на запитвания на министерства, предприятия и др., в рамките на дадените компетенции. · Оказва съдействие на фирми-изпълнители по реализиране на инвестиционните проекти в части “Пътна”, „Временна организация на движението”.

16.02|09:47

1
Държавен експерт в дирекция Обществени поръчки в Министерството на здравеопазването

Държавен експерт в дирекция Обществени поръчки в Министерството на здравеопазването

bazar.bg

Държавен експерт в дирекция Обществени поръчки в Министерството на здравеопазването Работа › Мениджъри и експерти 940 лв Кратко описание на длъжността: Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.... гр. София днес Наблюдавай Кратко описание на длъжността: Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Изготвя експертни анализи, предложения и становища, относно прилагането на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Образователно-квалификационна степен - магистър; 2. Минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг и/или професионален опит - 5 години;3. Професионална област - Социални, стопански и правни науки, Технически науки; 4. Професионално направление - Икономика, Право, Хранителни технологии, Администрация и управление. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: 1. Компютърна грамотност. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720 лв. до 3500 лв. Срок и място за подаване на документи: 1. Министерството на здравеопазването; 2. Адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване. 3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице необходимите документи за участие в конкурс на служител в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването. Необходими документи за участие в конкурса: 1. заявление по образец за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 2. декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки, Технически науки, професионално направление: Икономика, Право, Хранителни технологии, Администрация и управление. 4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит в област или области на дейност, свързани с функционалните задължения на длъжността: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина; 5. подробна автобиография; 6. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв); 7. копие от документ удостоверяващ притежаването на компютърна грамотност (ако притежават такъв); 8. други документи, сертификати за проведени обучения. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България. Начин на провеждане на конкурса: 1. решаване на тест; 2. провеждане на интервю. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: esavova@mh.government.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС, декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС и декларация за информирано съгласие, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

12.02|13:52

0
Инспектор в дирекция Обществено здраве, отдел Държавен здравен контрол

Инспектор в дирекция Обществено здраве, отдел Държавен здравен контрол

bazar.bg

Инспектор в дирекция Обществено здраве, отдел Държавен здравен контрол Работа › Мениджъри и експерти 1 110 лв 1. Отговорности по извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство. 1.1. Контролна дейност: В обекти с обществено предназначени... гр. Монтана днес Наблюдавай 1. Отговорности по извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство. 1.1. Контролна дейност: В обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човек, фактори на жизнената среда на територията на област Монтана. 1.2. Оперативна дейност: · Планира, организира и осъществява образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето; 1.3. Административно-наказателна дейност: · издаване на предписания; · съставяне на актове за административни нарушения; · предложения до директора на РЗИ за издаване на заповеди за спиране на обекти или определени дейности в тях. 1.4. Участие в Национални и регионални програми в областта на профилактиката на болестите и промоцията на здравето, организирани от МЗ.Документите за участие в конкурса се представят в РЗИ – Монтана, гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 3, етаж ІV, център за административно обслужване.Срок за подаване на документи: от 22.06.2020 г. до 01.07.2020 г. от 8,30 ч. до 17,00 ч. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

19.06|14:52

1
Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

bazar.bg

Началник на отдел Североизточен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги Работа › Мениджъри и експерти 1 700 лв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъче... гр. София днес Наблюдавай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” № 20, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност държавни служители и Заповед № РД-01-19/26.01.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. Да се обяви конкурс за длъжността Началник на отдел „Североизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“; ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Началник на отдел: 1. Минимални: · степен на образование - магистър · професионален опит - 4 години и/или III младши ранг 2. Допълнителни: · Управленска компетентност; · Комуникативна компетентност; · Ориентация към резултати; · Работа в екип; · Фокус към клиента /вътрешен и външен/; · Професионална компетентност; · Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; · гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; · гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Началник на отдел“. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 3.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за качеството на социалните услуги, на адрес: гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” 20, стая №112 или може да се подават по електронен път на e-mail: aksu@aksu.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документи е до 05.02.2021 г. вкл. VІ. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Диана Георгиева – Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“. VII. Основна цел на длъжността Планира, организира, координира, контролира и ръководи цялостната дейност на инспекторите в отдела, свързана с контрола и мониторинга на предоставянето на социални услуги. VIII.Области на дейност · Административна - планиране, организиране, координиране и ръководство на дейността на отдела към дирекция КМЛСУ. · Контролна – контролиране дейността на инспекторите в отдела; контролиране и мониториране на предоставянето на социалните услуги, в т.ч. стандартите за качество на социалните услуги, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги и отчетността на доставчиците и общините по изготвените годишни отчети и анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги. Минимален размер на основната заплата 850 лв.

26.01|14:08

0
Началник на отдел Южен централен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

Началник на отдел Южен централен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

bazar.bg

Началник на отдел Южен централен, дирекция Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги Работа › Мениджъри и експерти 1 700 лв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъчеза... гр. София днес Наблюдавай РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на труда и социалната политика Агенция за качеството на социалните услуги ОБЯВЛЕНИЕ Агенция за качеството на социалните услуги, гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” № 20, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност държавни служители и Заповед № РД-01-19/26.01.2021 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС: І. Да се обяви конкурс за длъжността Началник на отдел „Южен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“. ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Началник на отдел: 1. Минимални: · степен на образование - магистър · професионален опит - 4 години и/или III младши ранг 2. Допълнителни: · Управленска компетентност; · Комуникативна компетентност; · Ориентация към резултати; · Работа в екип; · Фокус към клиента /вътрешен и външен/; · Професионална компетентност; · Дигитална компетентност. ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС). Към заявлението да се приложат следните документи: 1. Декларация от лицето, че: a) е навършило пълнолетие и е: · български гражданин; · гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз; · гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; · гражданин на Конфедерация Швейцария; б) не е поставено под запрещение; в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността „Началник на отдел“. 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 3.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.); V. Документите по т.ІV да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за качеството на социалните услуги, на адрес: гр.София, ул.”Лъчезар Станчев” 20, стая №112 или може да се подават по електронен път на e-mail: aksu@aksu.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документи е до 05.02.2021 г. вкл. VІ. Вписването в Интегрираната информационна система на държавната администрация, съгласно чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, да извърши Диана Георгиева – Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“. VII. Основна цел на длъжността Планира, организира, координира, контролира и ръководи цялостната дейност на инспекторите в отдела, свързана с контрола и мониторинга на предоставянето на социални услуги. VIII.Области на дейност · Административна - планиране, организиране, координиране и ръководство на дейността на отдела към дирекция КМЛСУ. · Контролна – контролиране дейността на инспекторите в отдела; контролиране и мониториране на предоставянето на социалните услуги, в т.ч. стандартите за качество на социалните услуги, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги и отчетността на доставчиците и общините по изготвените годишни отчети и анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги. Минимален размер на основната заплата 850 лв.

26.01|14:08

0
Старши експерт по математика в отдел ОМДК

Старши експерт по математика в отдел ОМДК

bazar.bg

Старши експерт по математика в отдел ОМДК Работа › Мениджъри и експерти 1 300 лв Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място. 1. Изисквания за заемане на длъжността 1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове: - длъжностно ниво с... гр. София днес Наблюдавай Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място. 1. Изисквания за заемане на длъжността 1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове: - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10 - наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6 - минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър - минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по математика или - минимален ранг - V младши 1.2. Допълнителни изисквания: - професионална квалификация „учител“ по математика 2. Начин на провеждане на конкурса: - тест - интервю 3. Място и срок за подаване на документи: - Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 04.12.2020 г. - Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес rio_sofia_oblast@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – София-регион, бул."Цариградско шосе" 125, бл.5, ет.4, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. - Телефони за контакт: 02/9710299 и 02/9713299. 4. Необходими документи за кандидатстване: - Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС - декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага - копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие) - други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността. 5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката и на електронната страница на РУО – София-регион 6. Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на РУО, чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по математика. Областите на дейност са свързани с координиране, контролиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване и подкрепа, консултиране, подпомагане на квалификационната дейност. 7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1300.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит. 8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща. Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурсина сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions

24.11|10:09

1
Младши експерт в отдел патенти на изобретения и полезни модели

Младши експерт в отдел патенти на изобретения и полезни модели

bazar.bg

Младши експерт в отдел патенти на изобретения и полезни модели Работа › Мениджъри и експерти Патентно бюро Д-р Емил Бенатов и партньори е основано през 1993 година и е едно от първите частни патентни бюра в Източна Европа с офиси в София и Киев (Украйна).Бюрото е сред водещите в България и им... гр. София днес Наблюдавай Патентно бюро Д-р Емил Бенатов и партньори е основано през 1993 година и е едно от първите частни патентни бюра в Източна Европа с офиси в София и Киев (Украйна). Бюрото е сред водещите в България и има богат опит в защитата на всички обекти на индустриалната собственост. Традиция в нашата фирма е да се грижим за обучението и професионалното израстване на всеки член на колектива. Във връзка разширяване на екипа ни търсим да назначим младши експерт в областта на закрила на изобретенията и полезните модели. Идеалният кандидат за позицията е с образование в инженерна специалност. Предлагаме възможност да навлезете в кариера, която преплита новите технологии, правото и търговския нюх. Като част от екипа ни, ще работите за да осигурите правна защита, и съответно предимство на пазара, за изобретенията на нашите клиенти в България и в световен мащаб. Ще имате възможност за натрупване на опит и познания в сферата на патентното право, и за развитие като патентен специалист. Описание на длъжността: - Следене на срокове; - Изготвяне и редактиране на първична техническа документация – чертежи, описания; - Кореспонденция с клиенти; - Предварителни проучвания. Изисквания: - Висше техническо инженерно образование, минимум степен бакалавър; - Отлични умения за работа с основните офис програми; - Писмено и говоримо владеене на английски език (C1 или негов еквивалент); Личностни компетенции: - Аналитични умения; - Умения за работа в екип; - Желание за развитие и придобиване на нови знания; - Организираност, точност, чувство за отговорност. Предимство ще имат кандидати, които: - имат магистърска степен; - имат основни познания в областта на закрила на индустриалната собственост; - опит с комуникация с клиенти; - опит с преводи от и на английски език. Ние предлагаме: - Работа в едно от водещите патенти бюра в Източна Европа; - Работа в сплотен и опитен колектив; - Професионално обучение и постоянно повишаване на квалификацията; - Досег със света на съвременните иновации в различни технически области; - Възможност за плаващо работно време. Молим заинтересованите кандидати да кандидатстват с автобиография и мотивационно писмо.

24.09|19:41

1
Старши експерт (системен администратор) в отдел Районен център 112 - Русе

Старши експерт (системен администратор) в отдел Районен център 112 - Русе

bazar.bg

Старши експерт (системен администратор) в отдел Районен център 112 - Русе Работа › IT специалисти и програмисти 1 160 лв МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29, Рег. № 8121р - 18292, Екз. № 1 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за ... гр. Русе днес Наблюдавай МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ София 1000, ул."Шести септември" № 29, Рег. № 8121р - 18292, Екз. № 1 27.10.2020 г. О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 10008/22.10.2020 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (системен администратор) в сектор „Координация и системно администриране” към отдел „Районен център 112 - Русе“ при дирекция „Национална система 112” - МВР I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: 1. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър“. 2. Област на висшето образование - социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; 3. Професионални направления - обществени комуникации и информационни науки; математика; информатика и компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; 4. Професионален опит - 1 година или минимален ранг V младши. 5. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител (ЗДСл). 6. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Поверително“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ. 7. При назначаване, кандидатът спечелил конкурса да притежава удостоверение за придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V. II. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика: - Следи за нормалното функциониране на информационно-комуникационното оборудване и програмното осигуряване на НС 112; - Следи за изправността на всички технически средства в центъра; - Конфигурира работни станции и сървърни приложения, съгласно дадените му права за достъп; - Следи за аларми, които генерира системата за наблюдение; - Наблюдава светлинната индикация на хардуерното оборудване за възникнали грешки; - Контактува със структурите в МВР/фирмите, които осигуряват техническата поддръжка от второ ниво и изисква тяхното съдействие при невъзможност да реши даден проблем; - Анализира процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 и предлага мерки за технологичното и организационното му усъвършенстване. III. Начин за провеждане на конкурса: - Решаване на тест; - Интервю. IV. Граници (от-до) на заплатите, определени за длъжностите за степен 1: от 610 лв. до 1700 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. При назначаване на кандидата спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешните правила за заплатите в МВР. V. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: 1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл). 2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации. Когато дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага. 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 5. Копие от други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. VI. Място и срок за подаване на документите за участие: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път на електронен адрес pr.press112@mvr.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Срокът за подаване на документите е 10 (десет) дневен от датата на публикуване на обявлението за конкурса, на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. Телефон за справки и допълнителна информация: 02/960 10 327. VІІ. Оповестяването на конкурса, списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявени на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси” - МВР.

30.10|12:23

1
Експерт " Управление на проекти"

Експерт " Управление на проекти"

bazar.bg

Експерт "Управление на проекти" Работа › Мениджъри и експерти 1 650 лв Предлагаме трудов договор на пълно работно време, липса на корпоративни правила, интересни и динамични социално-психологически проекти, офис в центъра на София.Изисквания към позицията:Организира и ко... гр. София днес Наблюдавай Предлагаме трудов договор на пълно работно време, липса на корпоративни правила, интересни и динамични социално-психологически проекти, офис в центъра на София. Изисквания към позицията: Организира и координира изпълнението на проектите, организира навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. Оказва методическа помощ и контрол по изпълнението на заложените дейности по проекта. Организира и провежда регулярни срещи за следене на напредъка по проекта, както и произлезлите от тях решения, които надлежно ще се документират. Отговаря за правилното завеждане, извеждане и класиране на документите по проекта. Подготовя отчетни доклади, като събира и обработва база данни, набира необходимата информация за дейността на екипите; изготвя справки и доклади за дейността на екипа за организация и управление; извършва комуникация с външни експерти и партньори; изпраща съобщения и документи по електронната поща, свързани с изпълнение на дейностите по проекта и комуникацията с партньори. Задачи: • Изготвяне на отчетната документация към изпълнявани от организацията проекти, комуникация с управляващия орган и партньорските организации; • Наблюдение и консултация на ръководителя за допустимост по европейски програми; • Генериране на проектни идеи по програмите; • Подготвяне и разработване на проекти по отворени и предстоящи за отваряне схеми; • Постоянно наблюдение за изменения и новости по оперативните програми на ЕС и националното законодателство. Изисквания: • Висше образование (икономика, финанси, право, управление на европейски проекти, европеистика и др. специализирано); • Добра техническа и финансова грамотност; • Отлично владеене на английски език. • Значителен опит (мин. 3 г.) в изготвянето и управлението на проекти по програмите на ЕС; • Отлични познания на програмите на ЕС, ЕИП, норвежките фондове и/или други национални и международни програми; • Отлично познаване на нормативните изисквания на националното и европейско законодателство, свързано с финансиращите програми; • Познаване на ПМС и ЗОП по българското законодателство; • Гъвкавост и умение за работа в екип; • Трудолюбие и коректност; • Много добра компютърна грамотност; • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език; • Възможност за пътувания в страната и чужбина. Задължителен опит в изготвянето на междинни и финални технически и финансови отчети! Задължителен опит по изпълнение на проекти с европейско, ЕИП, норвежките фондове и друго външно финансиране. Позицията не е подходяща за втори трудов или граждански договор или като допълнителна работа. Необходими документи: - Автобиография на български език; - Актуална снимка Етапи на подбора: 1. По документи 2. Интервю 3. Референции и задача Само одобрените кандидати ще бъдат информирани за резултатите от следващите етапи на подбора. Моля, изпращайте само необходими към позицията лични данни! Данните, предоставени от кандидатите, ще бъдат защитени.

04.02|15:01

0
Специалист връзки с клиенти - различни езици

Специалист връзки с клиенти - различни езици

bazar.bg

Специалист връзки с клиенти - различни езици Работа › Оператори в кол център 2 500 лв Ако търсиш кариера, а не просто работа, си дошъл на правилното място.Имаш възможността да разгърнеш потенциала си като станеш част от доказана международна компания.Работният процес ще бъде свързан с:... гр. София днес Наблюдавай Ако търсиш кариера, а не просто работа, си дошъл на правилното място. Имаш възможността да разгърнеш потенциала си като станеш част от доказана международна компания. Работният процес ще бъде свързан с:Ежедневна комуникация с клиенти по телефон, имейл или чатПредоставяне на информация за услугите и разрешаване на възникнали проблемиСледване на фирмените стандарти и повишаване на нивото на обслужване „Нищо велико не е постигнато без ентусиазъм“ Ралф Уолдо Емерсон Ще очакваме от теб: Отлично ниво на немски, нидерландски, турски, руски, полски или френски езикМного добро владеене на английски езикКомпютърна грамотностМотивация и желание за работа в динамична средаПрофесионално отношение и отговорност Предлагаме ти в замяна: Възнаграждение конкурентно на пазараБогат социален пакетГъвкав работен график или стандартни смени, в зависимост от проектаФирмени обученияМодерен офис с комуникативна локация Не отлагай днешната работа за утре, а кандидатствай сега. Ако отговаряш на изискванията, изпрати актуална автобиография на английски език и ще се свържем с теб в най-кратък срок. Keywords: RussianFrenchGermanDutchcustomer Лиценз за подбор на персонал за България: № 2399 15.11.2017. Лиценз за администриране и защита на личните данни: № 432025 23.10.2017

16.12|16:43

0
главен счетоводител

главен счетоводител

www.alo.bg

главен счетоводител Месторабота к. к. Слънчев бряг, обл. Бургас Длъжност:ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Фирма Обект:жар-мм еоод Тип на подателя:Агенция за подбор на персонал Договор:Трудов договор Бранш:Счетоводство, Туризъм, хотели За наш клиент, фирма /капацитет 60 служителя лято и 15 служителя зимас основна дейност хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, търсим ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ /ЕДИНСТВЕНсъс следните изисквания: *Висше икономическо образование с подходяща специалност *Опит като

26.11|17:29

7
Търси главен специалист

Търси главен специалист

www.alo.bg

Търси главен специалист Месторабота гр. Бургас, обл. Бургас Длъжност : Приложни специалисти в държавната администрация Бюро по труда Бургас Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Бургас ] Място на работата: Насeлено място към общ. Бургас, обл. Бургас Наименование на длъжността: 3359-3026 - Главен специалист Основни отговорности: Води ..

04.01|23:59

2
Помощник-Главен Готвач

Помощник-Главен Готвач

bazar.bg

Помощник-Главен Готвач Работа в Чужбина › Други страни 3 200 лв ИзискванияОпит: минимум 2г1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръстДопълнителни детайли:Настаняване: БезплатноХрана: Осигурена Работни часове на ден: 8-10 часа дневноРаботни дни на седмица: една сед... Извън страната вчера Наблюдавай Изисквания Опит: минимум 2г 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст Допълнителни детайли:Настаняване: БезплатноХрана: Осигурена Работни часове на ден: 8-10 часа дневноРаботни дни на седмица: една седмица 6 дни една 5 дни Самолетен билетПосрещане на летището: Дастартиране на от 01/05/2021 Заплащане:Възнаграждение:Главни готвачи: 1450-1600 EURO нето месечноГотвачи Class A: 1200-1350 EURO нето месечно Начин на получаване на заплата: Банков пътОсигуровки: Спрямо Белгийското законодателствоработата е в Български ресторант механа в Гент посетете нашата facebook страница https://www.facebook.com/dekoebel/може да се свържете с нас по wtsap-viber 0032485793744 или на емаил info@dekoebel.be

28.04|02:01

0
Президентът остави МВР без главен секретар

Президентът остави МВР без главен секретар

bazar.bg

Президентът остави МВР без главен секретар преди час и 52 минути Още по темата Главният секретар на МВР разпореди комплексна проверка за униформите на полицаите 15 Септември, 2020 21:00 Главният комисар на МВР: Протестиращите хвърляха самоделни бомби 2 Септември, 2020 23:34 По предложение на Министерски съвет президентът Румен Радев подписа указ за освобождаването на главен комисар Ивайло Иванов от поста главен секретар на МВР. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Припомняме, че по-рано днес Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента да издаде указ за прекратяване на правомощията на главния секретар на Министерството на вътрешните работи – главен комисар Ивайло Иванов, и за освобождаването му от длъжност. Правителственото решение е прието неприсъствено. В момента не е ясно кога МВР ще има главен секретар.

България Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.6 от 100 гласа.

14.05|23:02

0
НАСТРОЙЧИК НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ЦПУ УПРАВЛЕНИЕ

НАСТРОЙЧИК НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ЦПУ УПРАВЛЕНИЕ

bazar.bg

НАСТРОЙЧИК НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ЦПУ УПРАВЛЕНИЕ Производство › Машинни оператори ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД, гр. Ловеч, е дружество специализирано в машинната обработка на метални заготовки, корпусни детайли и чугунени отливки.За нас хората са най-ценният и важен фактор за успеха на фирма... гр. Ловеч вчера Наблюдавай ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД, гр. Ловеч, е дружество специализирано в машинната обработка на метални заготовки, корпусни детайли и чугунени отливки. За нас хората са най-ценният и важен фактор за успеха на фирмата. Високо ценим работата в екип, ангажираността и подкрепата, както и непрекъснатия стремеж към постигане на високи разултати. За нашият екип търсим отговорен професионалист, който да се присъедини към фирмата на длъжността: НАСТРОЙЧИК НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ С ЦПУ УПРАВЛЕНИЕ Ние очакваме от кандидатите: 1. Подходящо образование – средно техническо е за предпочитане; 2. Професионален опит на подобна позиция; 3. Умения за работа с техническа документация и мерителни уреди; 4. Допълнителни умения и квалификации по специалността са предимство. Основни отговорности и задължения: - Работи с технологичното оборудване в съответната работна зона; - Извършва текущи настройки и пренастройки на машините в съответствие със зададените технологични параметри. - Следи за спазването на производствената технология, организацията на работа и работните инструкции при обслужване и настройка на машините като гарантира качеството на продукта и производителността; - Работи със средства за текуща поддръжка на технологичното оборудване като отстранява дребни аварии и подменя износени инструменти; - Работи в сътрудничество с екипа. - Участва и подкрепя обучението на новопостъпилите работници. Ние се стремим нашите служители да се чувстват удовлетворени и мотивирани на работното си място, затова предлагаме: - Дългосрочен ангажимент на трудов договор с ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД; - Конкурентно възнаграждение, което отразява приноса ви; - Допълнителни социални придобивки- средства за храна, транспорт; - Въвеждащо и периодично обучение - Възможност за професионално развитие и кариерно израстване; - Подкрепа и стимулиране на инициативността; Ако проявявате интерес към предложението, моля кандидатствайте, като ни изпратите автобиография. Телефон за връзка: 068 603 783 Благодарим Ви за проявения интерес. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. ДЕНИ МАШИНИНГ ЕООД спазва изискванията на европейската директива за защита на личните данни. Всички кандидатури ще се разглеждат строго конфиденциално.

16.04|00:58

1
Мениджър управление на офис гр. София

Мениджър управление на офис гр. София

www.olx.bg

Мениджър управление на офис гр. София гр. София, Център днес

09.04|12:14

0
Мениджър управление на офис гр. Панагюрище

Мениджър управление на офис гр. Панагюрище

www.olx.bg

Мениджър управление на офис гр. Панагюрище гр. София, Център днес

09.04|12:05

0
Мениджър управление на офис гр. Смолян

Мениджър управление на офис гр. Смолян

www.olx.bg

Мениджър управление на офис гр. Смолян гр. София, Център днес

09.04|12:22

11
Кухня майка търси главен готвач.

Кухня майка търси главен готвач.

www.alo.bg

Кухня майка търси главен готвач. Месторабота Гео Милев, гр. София, обл. София Длъжност : Главен готвач Fitpanther Фирма Трудов договор Ресторантьорство, Заведения Кетъринг кухня за здравословно хранене ТЪРСИ да назначи ГЛАВЕН ГОТВАЧ и ОТГОВОРНИК за топла кухня. Търсим сериозни хора - професионалисти, с доказан опит и много добри организационни умения. Ф..

02.02|01:32

0
Търсим главен готвач за ресторант в Созопол

Търсим главен готвач за ресторант в Созопол

www.olx.bg

Търсим главен готвач за ресторант в Созопол от 2500 лв. до 3500 лв. гр. Созопол днес

25.06|17:30

0
Нов Български Ресторант търси да назначи Главен готвач

Нов Български Ресторант търси да назначи Главен готвач

www.olx.bg

Нов Български Ресторант търси да назначи Главен готвач от 1500 лв. до 3500 лв. гр. Несебър днес Временна/сезонна

16.04|05:36

0
Складов работник с правоспособност за управление на мотокар

Складов работник с правоспособност за управление на мотокар

bazar.bg

Складов работник с правоспособност за управление на мотокар Общи работници › Складови работници Пайплайф България, лидер в призводството и търговията на ВиК системи, търси сериозен кандидат на позицията:СКЛАДОВ РАБОТНИК за град БотевградOтговорности:- Извършва товаро-разтоварна дейност- Приема и... гр. Ботевград, София област днес Наблюдавай Пайплайф България, лидер в призводството и търговията на ВиК системи, търси сериозен кандидат на позицията: СКЛАДОВ РАБОТНИК за град Ботевград Oтговорности: - Извършва товаро-разтоварна дейност - Приема и подрежда стока в склада - Окомплектова стоката, която следва да излезе от склада, съгласно получените документи - Проверява пакетизацията на готовата продукция - Поддържа реда и чистотата в склада * Работата е свързана с физически труд Изисквания: - Средно образование - Отговорност - Организираност - Опит и свидетелство за правоуправление на подемна техника(мотокар) - Системност в работата - спазване на правила и процедури - Умение за работа в екип - Желание за учене Нашето предложение: - Глобално ноу-хау - Организирана и приятна работна среда - Изключителен екип и специално отношение - Възможности за развитие и обучение - Постоянен трудов договор, с всички предимства на международна компания - Адекватно възнаграждение, спрямо опита и компетенциите на всеки кандидат - Работно време: петдневна работна седмица при 8 часов работен ден (от 8:00 – 17:00 часа) Ако това предложение Ви е заинтригувало, ще очакваме Вашата професионална автобиография. Ще се свържем само с предварително одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.

03.09|17:43

3
Управление на онлайн магазин (печелите от продажби)

Управление на онлайн магазин (печелите от продажби)

www.olx.bg

Управление на онлайн магазин (печелите от продажби) от 100 лв. до 600 лв. гр. София, Център днес Постоянна

13.01|23:43

0
Оператор на машини с цифрово програмно управление

Оператор на машини с цифрово програмно управление

www.olx.bg

Оператор на машини с цифрово програмно управление от 900 лв. до 1200 лв. гр. Стара Загора, Център днес

24.09|11:58

0
Шофьори с кат. С Е и карта за управление на мото/електрокар

Шофьори с кат. С Е и карта за управление на мото/електрокар

bazar.bg

Шофьори с кат. С+Е и карта за управление на мото/електрокар Работа в Чужбина › Други страни 6 500 лв Работата с нас означава, че ставате част от екип, който винаги прави всичко възможно, за да надхвърли очакванията на нашите клиенти и в същото време да защити благосъстоянието на индивида. Нашите ценн... Извън страната днес Наблюдавай Работата с нас означава, че ставате част от екип, който винаги прави всичко възможно, за да надхвърли очакванията на нашите клиенти и в същото време да защити благосъстоянието на индивида. Нашите ценности се основават на надеждност, рентабилност, гъвкавост, смирение, развитие и даване на пример. Работим усилено и умно, за да бъдем дългосрочен избор на клиентите и за устойчив транспортен пазар. Гордеем се, че сме един от най-големите независими превозвачи на умерени стоки на пазара Търсим да назначим професионални шофьори. Предлагаме на нашите кандидати много атрактивни условия на труд . Сега набираме работници със следните изисквания и при следните условия : ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА ! ИЗИСКВАНИЯ : CE шофьорска книжка Шофьорска книжка Код 95 Карта за вилични повдигачи (мото/електрокар) Да може да се изразява в реч на английски и/или шведски език. Товарене/разтоварване на темперирани хранителни стоки Някои линии изискват шофиране и опит на DD (Double Decker) Дигитална карта (Тахограф) Водачите трябва да имат опит като дистанционен шофьор и да разбират, че са лицето на компанията пред външния свят. Да притежават отлични умения за общуване, способност за планиране и добро чуство за ред. Приемаме за даденост, че сте внимателни и се отнасяте като добри стопани с нашите превозни средства и стоки. За да се впишете в нашия екип, вие трябва да сте: - Гъвкави - Добър в справянето с различни типове хора - Правилно и внимателно да работите с превозните средства и работните инструменти - Добро физическо състояние, позволяващо извършване на ТЕЖЪК физически труд - Без възрастови ограничения - Мотивирани, дисциплинирани и способни при желание на многочасов работен ден - Елементарни технически познания ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА Дистанционно шофиране на влекач с едно или две ремаркета Разтоварване и товарене на хранителни стоки и продукти Работното време е 13-23 часа или 01.00-13.00 часа. Ще стартирате цикъл, в който зареждате и разтоварвате стоки. Възможно е да има нередовно работно време, работа през уикенда и вечер. ПРЕДЛАГАМЕ : - Шведски Трудов Договор , здравни, пенсионни осигуровки и т.н. - Възможност за дългосрочно сътрудничество за сериозно мотивираните качествени работници - Помощ по време на целия Ви престои в Швеция - Осигурен самолетен билет до Швеция - Координатори (българи), които Ви посрещат на летището, регистрират Ви и отвеждат в базата - Практиката показва, че храната възлиза на 200 евро месечно - Получавате безплатно сезонно работно облекло и пълно оборудване съобразено с всички мерки за безопасност на труда - Нови и модерни превозни средства като работно място -Тази работа е минимум 160 часа и получавате шведска заплата с допълнителни заплащания.за извънработна работа, празници, здравни и пенсионни осигуровки и др. - Работейки на пазарa от много години, ние предлагаме актуални, реални и прилични заплати, които започват от 15 евро на час (Нето), в зависимост от опита на всеки кандидат. Извънработно време 17 евро на час. Колкото повече часове работите, толкова повече пари ще получавате. Заплатата Ви зависи изцяло от Вас самите ! Възможност за допълнителна работа и за повишение на заплащането при добри резултати ! Жилищно място зависи в кой град работиш и плащаш наем. Къща. Апартамент, хостел, хотел, но ние ви позволяваме да имате приятен престой при нас За повече информация, изпращане на автобиография и въпроси, моля свържете се с нас на телефоните номера или он лайн. +359 888 305 305, лице за контакт: Бойко Здравков

04.02|11:29

0
НОВО и Оригинално Blu-Ray DVD дистанционно управление за ПС3 / PS3гр. София, Гео Милеввчера25 лв

НОВО и Оригинално Blu-Ray DVD дистанционно управление за ПС3 / PS3гр. София, Гео Милеввчера25 лв

bazar.bg

НОВО и Оригинално Blu-Ray DVD дистанционно управление за ПС3 / PS3 гр. София, Гео Милев вчера 25 лв Седнете, отпуснете се, и се насладeте на любимите си видеоклипове с висока разделителна BD способност с PLAYSTATION 3 и Blu-Ray Remote control • Използва Bluetooth безжична комуникация, за възпроизвеждане на Blu-Ray дискове (BD) и други видове дискови носители за PS3 • Всички бутони, включително и ""PS"" бутона са налични на дистанционното , така че да може да се ползва и като втори контролер без проблем • Как да синхронизираме дистанционното с конзолата PS3: - От главното меню на конзолата (Recovery Menu) , отиде с джойстика нa втората колонка ляво на дясно за вас (тоест тази която е с иконките за настройки на PS3 конзолата) и изберете ""Accessory Settings"". След което слезнете на четвъртата подред настройка : Register BD Remote Control и ще ви излезне системно съобшение как да синхронизирате вашето BD дистанционно управление.

24.04|05:07

0
дистанционно управление за сони плейстейшън 3гр. Варна, Левскиднес25 лв

дистанционно управление за сони плейстейшън 3гр. Варна, Левскиднес25 лв

bazar.bg

дистанционно управление за сони плейстейшън 3 гр. Варна, Левски днес 25 лв Playstation 3 CECHC04 с. Алдомировци, София област днес 19 лв Playstation 2 Конзоли с. Алдомировци, София област днес 55 лв Watch dogs PS4 гр. София днес 18 лв PS2 игра - Casino Challenge гр. Пловдив, Южен днес 5 лв предлагам на вашето внимание дистанционно управление за сони плейстешън 3.

17.02|18:27

1
Търся човек за скара на главен път Бургас-Средец срещу Дамянов клима

Търся човек за скара на главен път Бургас-Средец срещу Дамянов клима

www.olx.bg

Търся човек за скара на главен път Бургас-Средец срещу Дамянов клима от 600 лв. до 1200 лв. гр. Бургас, Меден рудник - зона Г днес Постоянна

23.03|07:37

0
Хотел спешно търси пиколи блок маса и главен сервитьор/салонен управител, настаняване

Хотел спешно търси пиколи блок маса и главен сервитьор/салонен управител, настаняване

www.alo.bg

Хотел спешно търси пиколи блок маса и главен сервитьор/салонен управител, настаняване обява за работа в Бургас Длъжност:Работа като главен сервитьор Фирма Обект:Амфибия бийч комплекс Тип на подателя:Фирма Договор:Трудов договор Бранш:Ресторантьорство, Заведения, Туризъм, хотели Атрактивно заплащане

06.06|12:59

0
Ferrari Shell количка с Bluetooth управление от телефонгр. Пловдив, Старият градднес35 лв

Ferrari Shell количка с Bluetooth управление от телефонгр. Пловдив, Старият градднес35 лв

bazar.bg

Ferrari Shell количка с Bluetooth управление от телефон гр. Пловдив, Старият град днес 35 лв контролер за Nintendo Switch Hori split pad pro джойстик нинтендо гр. Велико Търново, Акация днес 75 лв конзола Nintendo switch 128 gb sandisk playstation нинтендо гр. Велико Търново, Акация днес 500 лв конзола Nintendo Switch като нова нинтендо супер марио зелда покемон гр. Велико Търново, Картала днес 500 лв НАЙ-НОВАТА КОЛЕКЦИЯ СЪСТЕЗАТЕЛНИ КОЛИЧКИ FERRARI SF1000 TUSCAN GP – Ferrari 1000 Уникалният цвят бордо на количката повтаря цвета на Ferrari 125 – първият Ferrari болид, който се състезава във Формула 1 в Монако преди повече от 70 години. BLUETOOTH количката е с дистанционно управление от смартфон и с презареждаема батерия Количката е изработена от метал, може да завива има и турбо. Комплекта включва: - количка Ferrari 1:41 - кабел за зареждане на батерията - упътване Shell cars, smarthphone управление , ферари, за колекционери, коледен подарък Bburago играчка колички

26.12|13:36

0
Експерт Разпределение

Експерт Разпределение

bazar.bg

Експерт Разпределение Работа › Мениджъри и експерти МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на текст, свързан с музика, и музикални издатели. Основната му дейност е свързана с отстъпване на права за изпо... гр. София вчера Наблюдавай МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на текст, свързан с музика, и музикални издатели. Основната му дейност е свързана с отстъпване на права за използване на музикални произведения, събиране и разпределяне на авторски възнаграждения. МУЗИКАУТОР търси да назначи: Експерт "Разпределение" Основни задължения и отговорности: ∙ Обработва постъпилите отчети от ползватели като за целта: - извършва проверка относно регистрацията на конкретни произведения в базата данни на сдружението – български и чуждестранни; - въвежда програмните отчети в предназначения за това софтуер, с цел извършване на разпределението на събраните възнаграждения, съобразно Правилата за разпределение на МУЗИКАУТОР. - Води писмена и устна комуникация на български и английски език. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Образование – средно или висше; 2. Много добра компютърна и техническа грамотност – Word, Excel (много добро ниво), Internet, работа с база данни и големи обеми от информация; 3. Много добро владеене на английски език - писмено и говоримо; 4. Умение да планират и приеоритизират; 5. да притежават обща музикална култура и интерес в областта на авторското право; 6. Да не са правоносители, както и да не са свързани с ползватели лица. Лични качества: - Комуникативни способности и умение за работа в екип; - Възприемчивост и способност да обработва бързо нова информация; - Прецизност, внимание към детайла; - Оперативност; - Проактивност и желание за оптимизиране на работния процес. Какво предлагаме ние? - Отлична работна атмосфера; - Възможност за дистанционна работа; - Срочен трудов договор - 2 години; За да кандидатствате за позицията, моля изпратете подробна автобиография и мотивационно писмо не по-късно от 19.03.2021 г. Всички документи ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. От МУЗИКАУТОР събираме следните данни за Вас: имена, адрес, телефон, пол, години, професионален опит, образование, квалификации и друга доброволно предоставена от Вас информация в автобиографията Ви и мотивационното Ви писмо, въз основа на предоставеното съгласие, с цел подбор и оценка на кандидатурата Ви за позицията, за която кандидатствате.

09.03|04:36

0
Експерт „ICT доставчици“

Експерт „ICT доставчици“

bazar.bg

Експерт „ICT доставчици“ Производство › Технолози Ние сме високо технологична компания и се стремим да въвеждаме най-новите технологии в сферата на телекомуникациите, IT и ICT услуги, съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на клиентите на А1 ... гр. София днес Наблюдавай Ние сме високо технологична компания и се стремим да въвеждаме най-новите технологии в сферата на телекомуникациите, IT и ICT услуги, съобразени с индивидуалните изисквания и нужди на клиентите на А1 България. Позицията предполага проучване на пазара, осъществяване на контакт и изграждане на партньорски взаимоотношения с фирми, предлагащи търсените стоки и услуги и изпълнява ролята на SPOC на ICT , ITS и IoT доставчиците. Какво търсим? Колега, който с желание да се включи в работата на екипа и да ни помага в развитието на процесите по намаляване на разходите на компанията, осигуряване на качество и сигурност на доставките. Този, който може да премине през всяко предизвикателство с много хъс и енергия. Имаш желание да: - Организираш, участваш и контролираш покупката на ICT, ITS и IoT продукти и услуги съгласно установените процеси и процедури - Изготвяш запитвания, анализираш условията на получените оферти и преговаряш с потенциални доставчици с цел оптимални ценови условия - Даваш предложения за оптимизиране на разходите на услуги и материали - Участваш в различни проекти на фирмено и групово ниво - Проучваш пазара и осъществяваш контакт с фирми, предлагащи търсените стоки и услуги - Представляваш А1 България пред доставчиците чрез професионално отношение и стил на комуникация; - Хора с опит и познания в областта на ICT, ITS и IoT продукти и услуги са с предимство! И притежаваш: - висше образование - трудов опит на длъжност със сходни отговорности е предимство - способност за водене на преговори - отговорност, инициативност и изпълнителност; - организационни и аналитични умения - отлични презентационни и комуникативни умения; - отлична компютърна грамотност – МS Office; SAP е предимство - много добро ниво на английски език – писмено и говоримо - желание за професионално усъвършенстване и развитие; Ние ти предлагаме: - възможност да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии и да работиш за лидера на пазара на телекомуникации; - работа в екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания; - атрактивен социален пакет и допълнителни придобивки; - възможности за обучения и досег с най-новите технологии; - гъвкавост в работното време и място. Привлякохме ли интереса ти? Кандидатствай сега!

29.07|19:30

0
Търси старши експерт

Търси старши експерт

www.alo.bg

Търси старши експерт Месторабота гр. Асеновград, обл. Пловдив Длъжност : Административни специалисти Бюро по труда Асеновград Агенция за подбор на персонал Трудов договор Администрация Публикувано от ”Бюро по труда”: [ ДБТ - Асеновград ] Място на работата: Насeлено място към общ. Асеновград, обл. Пловдив Наименование на длъжността: 2422-6046 - Старши експерт Основни отговорности:..

26.03|18:35

3
Експерт, обществени поръчки

Експерт, обществени поръчки

bazar.bg

Експерт, обществени поръчки Работа › Мениджъри и експерти Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство.Във връзка с разширяване на екипа, търси... гр. София вчера Наблюдавай Джи Пи Груп е една от водещите строителни компании в България с обществено значими проекти в областта на инфраструктурното, жилищното и промишлено строителство. Във връзка с разширяване на екипа, търсим да назначим: Експерт, обществени поръчки Основни изисквания: - Висше строително образование; - Опит на позиция в сферата на обществени поръчки или като ПТО - минимум 5 години; - Отлично познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуване и офериране; - Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация; - Умения при тълкуване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и строителството; - Опит в изготвянето на оферти за обществени поръчки – техническо предложение, линейни календарни графици и ценово предложение; - Опит в подаването на обществените поръчки в ЦАИС ЕОП ще се счита за предимство; - Работа със специализиран софтуер - Building Manager и/или Gaudy; - Отлична компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project. Отговорности и задължения: - Изготвяне и остойностяване на количествени сметки; - Изготвяне на анализни цени и подготовка на ценови предложения за участие в обществени поръчки; - Изготвяне на технически предложения, включително организация на строителството; технология на строителството; линейни календарни графици; - Анализ, водене, съхраняване и проследяване на цялата документация по изготвяне и предаване на тръжната процедура, както и мониторинг на досието на обществената поръчка до издаване на решение за избор на изпълнител. Ние Ви предлагаме: - Трудов договор с 6-месеца изпитателен срок; - Работа в сплотен и динамичен екип; - Дългосрочна заетост; - Участие в амбициозни и разнообразни проекти; - Фирмени и външни обучения, осигурени от работодател; - Възможност да се развивате професионално; - Допълнителни социални придобивки. За да станете част от екипа ни, моля, изпратете CV. На интервю ще бъдат поканени само кандидати, отговарящи на описаните по-горе изисквания. Всички данни предоставени от вас са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

12.02|16:15

0
Експерт Международни пазари

Експерт Международни пазари

bazar.bg

Експерт Международни пазари Работа › Мениджъри и експерти 1 900 лв В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова и услугите, и продуктите, които пускаме на пазара, подобряват и улесняват живота на над 4 милиона българи. Търсим съмишленик, който ще ... гр. Русе вчера Наблюдавай В Еконт сме убедени, че животът трябва и може да е лесен. Затова и услугите, и продуктите, които пускаме на пазара, подобряват и улесняват живота на над 4 милиона българи. Търсим съмишленик, който ще ни съдейства да се позиционираме смело и в международни пазари. Ще навигира процесите и ще се грижи да даваме същото високо качество както и у нас. Нашият човек:• е отговорен. За него всичко е лично;• е комуникативен. Знае как да комуникира с различни хора и да ги вдъхнови да работят в екип;• е адаптивен. За него всяко предизвикателство е възможност;• е аналитичен. Вижда тенденциите в поведението на клиентите;• е прецизен. Намира иглата във всяка купа сено;• е комбинативен. Умее да играе на няколко шахматни дъски едновременно;• има опит на същата или сходна позиция. Знае откъде да започне;• владее английски. Знае как се пише и произнася Единбург, без да проверява. От него ще очакваме да:• участва активно в разработването на стратегия за навлизането ни на външни пазари• координира и проследява план, задачи и срокове на всички екипи и експерти, включени в проекта• координира работата ни с партньори в други страни• координира маркетинг кампаниите за позициониране на външния пазар• координира интеграцията между системите на Еконт и партньорските компании• анализира тенденциите в поведението на клиентите ниизвежда дефектите при доставките и причините за тях. Ако обичаш да изследваш непознатото и промяната е нещо, което търсиш. Ако искаш да се докоснеш до живота на милиони хора и да оставиш следа, то твоето място е при нас. Добре дошъл.

11.02|09:41

0
ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ

ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ

bazar.bg

ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ Работа › Счетоводители и финансови консултанти Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ... гр. София днес Наблюдавай Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво. Вярваме, че клиента е основата на бизнеса, а служителите ни са ключа към развитието на компанията. Благодарение на тях мечтите в нашата компания се превръщат в проекти, а целите в постижения. Ето и някои постиженията, които постигнахме заедно: • Предоставяме единственото в България одобрение за кредит до 6 мин. • Стартирахме първото в света кандидатстване за кредит през Viber • На 14-то място сме в ТОП 100 на най-добрите работодатели в България за 2021г. С цел разширяване на бизнеса ни, търсим да назначим ЕКСПЕРТ ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТИ. Основни отговорности: • Осъществява ежедневен контакт по телефона с клиенти на компанията, с цел отпускане на кредит. Събира и анализира декларираната от клиентите информация, извършва оценка на кредитния риск и дава становище за отпускане на кредит. • Администрира и контролира спазването на всички вътрешни и външни регулации в областта – процедури, заповеди, указания, инструкции и др. • Анализира и отчита периодично резултатите от своята дейност и тази на отдела и при необходимост прави предложения за промени; Изисквания за позицията: • Минимум 1 година опит на подобна позиция; • Опит в работа с данни от публични регистри; • Отлични комуникативни умения. Препоръчително е да имате ясна дикция; • Аналитично мислене и способност за взимане на бързи решения; • Умения за спазване на срокове и стриктност при изпълнение на поставените задачи; • Отлична финансова грамотност; • Отлична компютърна грамотност; Ние предлагаме: • Работа в млад и динамичен екип; • Прекрасна атмосфера за работа; • Възможност за развитие; • Корпоративни обучения; • Възнаграждение, на което можеш да влияеш; • Допълнително здравно осигуряване; • Политика за успешно родителство; • Здравословна програма и много други придобивки. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

15.10|14:03

0
PPC експерт с Google Ads опит

PPC експерт с Google Ads опит

www.olx.bg

PPC експерт с Google Ads опит от 2499 лв. до 2500 лв. гр. София, Младост 1А днес Постоянна

08.04|21:14

0
работно място - ”Експерт СВОМР”

работно място - ”Експерт СВОМР”

www.alo.bg

работно място - ”Експерт СВОМР” Месторабота Хисаря, гр. Хисаря, обл. Пловдив Длъжност : Експерт Сдружение ”Местна инициативна група Хисаря сключи ” Фирма Трудов договор Администрация Експерт „Прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” Изисквания: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; професионален стаж най-малко две години и опит в реали..

13.04|14:17

0
ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗАТОР ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗАТОР ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

bazar.bg

ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗАТОР ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ Работа › Търговски представители и дистрибуция Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и под... гр. София днес Наблюдавай Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България. Ако вярвате, че сте проактивен и целеустремен и детайлите са изключително важни в работата Ви, ако имате достатъчно аналитичен подход и сте ориентиран към резултати, ако смятате себе си за човек с математическа мисъл, ние Ви очакваме в екипa на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като: ЕКСПЕРТ, АНАЛИЗАТОР ПРОДАЖБИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ Основни задължения на позицията: Изготвяне на рипорти и анализи относно логистика и продажби на резервни части за леки, лекотоварни, товарни автомобили и автобуси в БългарияСледене за правилното изпълнение на процедурите в отдела/групата, вкл. изготвяне на предложения за подобрението имПодпомагане при ценообразуване и стартиране на различни маркетингови кампании, в т.ч. нови проектиУчастие при подготовка и провеждане на одити на дилърствата в странатаСъдействие на колеги на оперативно ниво (при необходимост) Изисквания към търсения кандидат: Завършено висше техническо или икономическо образование Много добри познания по английски език Аналитичност, енергичност, организираност и пунктуалност Добра работа с MS Office, вкл. Excel и ERP-системи Шофьорска книжка – категория В, активен шофьор, с възможност за спорадични пътувания в страната Предимство при подбора по документи ще имат кандидати с познания в сферата на резервните части. Предимствата за Вас: Ще работите при 5-дневна работна седмица на трудов договор и 22 дни платен годишен отпуск Ще бъдете обучавани, според стандартите на Даймлер АД (производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо) Ще придобиете познания при работа с електронни каталози за резервни части, специализиран бизнес софтуер (AutoMaster) и уеб-базирани платформи на Даймлер АД Ще продължите кариерното си развитие с официалния представител на Даймлер АД за България, докосвайки се до световни, ноу-хау стандарти на работа Ще получите възможност за дългосрочно и сигурно сътрудничество Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (SPаdm_0121), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата. Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си. Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати. Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок. Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.

13.01|14:31

3
Технически експерт по сигнално-охранителни системи

Технически експерт по сигнално-охранителни системи

bazar.bg

Технически експерт по сигнално-охранителни системи Техници, монтаж и ремонт › Монтажници Описание на длъжността:- Изграждане и сервизно обслужване на системи за сигурност: Видеонаблюдение, Сигнално - охранителни системи, Пожароизвестителни системи, Системи за контрол на достъпа, Периметро... гр. София днес Наблюдавай Описание на длъжността: - Изграждане и сервизно обслужване на системи за сигурност: Видеонаблюдение, Сигнално - охранителни системи, Пожароизвестителни системи, Системи за контрол на достъпа, Периметрова охрана, Оповестителни и озвучителни системи; - Структурно – кабелни системи; Изисквания: - по възможност висше образование може и средно - умения за работа в екип. Едномесечен пробен период Първоначално заплащане 900,00 лв. Очакваме Вашето CV

10.11|10:15

1
Търсим Експерт Продажби за Онлайн Магазин

Търсим Експерт Продажби за Онлайн Магазин

www.olx.bg

Търсим Експерт Продажби за Онлайн Магазин 1650 лв. гр. София, Център днес Постоянна

07.11|21:45

1
Младши експерт Предучилищно образование и личностно развитие

Младши експерт Предучилищно образование и личностно развитие

bazar.bg

Младши експерт Предучилищно образование и личностно развитие Работа › Мениджъри и експерти 850 лв Община Шумен търси да назначи служител за длъжността Младши експерт "Предучилищно образование и личностно развитие" в отдел "Образование, наука и развитие"Основна цел на длъжността: Организира и подпо... гр. Шумен днес Наблюдавай Община Шумен търси да назначи служител за длъжността Младши експерт "Предучилищно образование и личностно развитие" в отдел "Образование, наука и развитие"Основна цел на длъжността: Организира и подпомага дейността на ДГ и подготвителните групи в училищата за осъществяване на държавната политика в предучилищното възпитание; Опосредства връзката между ДГ и финансиращия орган и участва в реализиране на дейностите на общината по изпълнение на чл.256 от ЗПУО; Организира и подпомага дейността на ДГ при решаване на въпросите, свързани с ресурсното осигуряване на дейностите в предучилищното образование. Области на дейност: Съдейства за организацията на образователно-възпитателния процес в общинските ДГ; Планира, организира и контролира изпълнението на държавните образователни стандарти (ДОС) в общинските ДГ; Съдейства на директорите на ДГ по прибиране и задържане в детските градини и училищата на децата, подлежащи на задължителна подготвителна група. Преки задължения: Планира и осъществява дейността си в съответствие с основните задачи на общината, свързани с предучилищното възпитание и конкретните цели и задачи на дирекция ОНК в тясно взаимодействие с ДГ и подготвителните групи към училищата; Подпомага директорите на детските заведения при прилагането и спазването на държавните изисквания в областта на предучилищното възпитание и дейностите по прилагането на основните нормативни документи на МОН; Контролира и подпомага управленческата и административна дейност на директорите на ДГ и подготвителните групи към училищата в съответствие със ЗПУО; Съгласува и при необходимост коригира представените заявки от директорите на детски градини за необходимите учебни материали и задължителна документация, като отговаря за осигуряването, воденето и съхранението им; Оказва методическа помощ върху дейността на управленческите органи в предучилищните институции относно планирането, осигуряването на единни педагогически изисквания между учители, родители и деца; организацията на контролната дейност; Води регистър на закритите и преобразувани образователни структури, както и документи, удостоверяващи местонахождението на задължителната документация и стопанисването на материалната база; Участва в изготвянето на становища за откриване, закриване и преобразуване на ДГ в общината; за откриване и закриване на частни ДГ по дадени предложения на граждани и организации; Контролира: планирането и контролната дейност на директора; изпълнението на бюджета на ДГ; спазването на ДОС в областта на предучилищното възпитание и документите по прилагането на основните нормативни документи на МОН; организацията на работа на подготвителни групи и обхвата на децата, подлежащи на задължителна подготовка; Предлага на директора на дирекция ОНК и началника на отдел ОНР експертни оценки по изпълнение изискванията на нормативните документи от директорите на детски градини; Следи за поддържането на материално-техническата база на детските градини, осигурените материали и пособия; Контролира храненето и здравословното състояние на децата; Организира изпълнението на политиките за работа с деца със СОП; Оказва съдействие и контрол на Центъра за подкрепа на личностно развитие, за дейностите оказващи подкрепа на деца на ресурсно подпомагане, с езиково-говорни нарушения и нужда от психологическа помощ; Съдейства при организиране квалификационната дейност на учителите, директорите на детски градини, стимулира добрите практики на учители от детски градини във възпитателно-образователния процес; Участва в педагогически съвети; Проверява и изготвя отговори по сигнали, писма, жалби и др., съобразно своите компетенции; В резултат на дейността си изготвя отчет за състоянието на предучилищното състояние в общината за изтеклата учебна година; Изисквания за заемане на длъжността: Минимална образователна степен: бакалавър; Професионална област - предучилищно възпитание; Минимален професионален опит – не се изисква. Необходими компетентности: Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения; Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел; Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма; Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите; Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността: - да познава и прилага нормативните документи в областта на образованието и други нормативни актове; - правилно да прилага вътрешните правила и процедури в администрацията, имащи отношение към работата му. Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността. Начин на кандидатстване: Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля натиснете бутон „Кандидатствай“, за да изпратите ПОДРОБНА АВТОБИОГРАФИЯ. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Копия от дипломи за завършено образование, допълнителни квалификации и курсове, както и препоръки от предишни работодатели може да представите на интервюто. Община Шумен в качеството си на Администратор обработва Вашите лични данни в изпълнение на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и политика за защита на личните данни на Община Шумен. Информация на www.shumen.bg.

31.05|16:25
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата